artykuł nr 1

Uchwała Nr 194/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Uchwała Nr 194/XXIV/2020 
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ) art. 211, art. 212 , art. 217 , art 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869 )

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 124/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 734 770,58 zł. w związku z przyznaniem dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu  pn:” Pracuje się lepiej", z tytułu zwiększenia części oświatowej  subwencji ogólnej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu , sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sprzętu realizacji zajęć oraz projektu pn. „ Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” oraz bieżącą realizacją budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się wydatki o kwotę 734 770,58 zł. w związku z przyznaniem dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu  pn:” Pracuje się lepiej", z tytułu zwiększenia części oświatowej  subwencji ogólnej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu , sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sprzętu realizacji zajęć  oraz projektu pn. „ Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” oraz bieżącą realizacją budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki68 KB