artykuł nr 1

Uchwała Nr 193/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2020

Uchwała Nr 193/XXIII/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2020 kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia umowy kredytu o którym mowa
w § 1, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

§ 3. Kredyt zostanie spłacony ze środków refundowanych przez Ministerstwo Finansów oraz  z dochodów własnych.

§ 4. Spłata kredytu nastąpi w roku 2021-2029

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.