artykuł nr 1

Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2020

Uchwała Nr 139/XVII/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 275.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) papier,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło,

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

7) bioodpady,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) popioły z palenisk”;

2) W § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) zużyte opony,

4) przeterminowane leki i chemikalia,

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe,

8) odpady tekstyliów i odzieży,

9) odpady niebezpieczne”;

3) W § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niesegregowane (Zmieszane) odpady komunalne, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kłomnice z częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca”;

4) W § 4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Odpady zbierane w sposób selektywny obejmujące bioodpady, gromadzone w odpowiednim worku do selektywnej zbiórki, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kłomnice z częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

3) z punktu selektywnego zbierania – według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc”;

5) W § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół z palenisk w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.