artykuł nr 1

Uchwała Nr 186/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.09.2020

Uchwała Nr 186/XXII/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020r.  poz. 638),

Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
z1_uchwala_nr_186.docx21 KB