artykuł nr 1

Protokół Nr XXV.2020

OR-RG.0002.10.2020

Protokół Nr XXV.2020
z XXV sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 30.12.2020r.

XXV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 30.12.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:18.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Kazimierz Wilkoszewski otworzył XXV sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich przybyłych Radnych, Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik, kierowników i pracowników Urzędu Gminy.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia obecności. Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1, do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bartłomiej Żurek

Wanda Kusztal

Józef Koza

Paweł Kowalik

Marek Szymczak

Ad. 3

Zastępca Przewodniczącego Rady p. Kazimierz Wilkoszewski odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2021 rok - uchwała.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 – uchwała.
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
 9. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 10. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 – uchwała
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyznaczenia Aglomeracji Huby
  2. wyznaczenia Aglomeracji Kłomnice
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
  4. podjęcia przez Gminę Kłomnice działalności w zakresie telekomunikacji
  5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice
  6. dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach- Samorządowego Zakładu Budżetowego
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz  informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Wójt wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy Kłomnice o wprowadzenie w porządek obrad dwóch projektów uchwał w pkt. 11g podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 rok oraz w pkt. 11 h podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem w porządek obrad pkt. 11 g

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem w porządek obrad pkt. 11 h

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (10„za”) przyjęli porządek obrad.
Ad.4

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski poinformował, że protokół z XXIV sesji Rady Gminy Kłomnice były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

 

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Jarosław Łapeta

2) Adam Derda

3) Andrzej Wilk  

Przystąpiono do głosowania.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

Ad.6

Radny Jarosław Łapeta  złożył interpelację w imieniu mieszkańców m. Zdrowa aby na ul. Kłomnickiej w kierunku Borowna dokonać wycięcia samosiejek akacji jezdnia jest tam wąska samosiejki wystają na drogę i stwarzają zagrożenie osobą jadącym na rowerze jak również kierowcą samochodowym. Radny Łapeta jednocześnie podziękował Wójtowi za dokonanie na odcinku ul. Mstowskiej od skrzyżowania z ul. Kłomnicką wycinki samosiejek.

Ad. 7

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad jakim jest uchwalenie budżetu Gminy na 2021 rok Radny J. Łapeta z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 8 do protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski  zwrócił się do Skarbnik p. E. Dąbrowskiej aby odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski  zwrócił się do Przewodniczącego Stałych Komisji Pana Włodzimierza Kopki aby odczytał opinię stałych Komisji Rady Gminy Kłomnice do projektu budżetu Gminy na 2021 rok.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały był on również omawiany na komisji wspólnej.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 8

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad jakim jest Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 – uchwała A. Wilk z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 10 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska

Skarbnik p. E. Dąbrowska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Wójt podziękował Radzie Gminy Kłomnice za przyjęcie uchwały dot. budżetu na 2021 r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 oraz za sumienne i rzetelnie podejście do tematu budżetu.

Ad. 9

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad jakim jest zmiany w budżecie gminy na 2020 rok A. Derda z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 12 do protokołu.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały poinformowała, że projekt został omówiony na komisji i jest to zmiana nie powodująca żadnych zmian są to zmiany między rozdziałami.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 10

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 Radny J. Łapeta z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 14 do protokołu.

Pani Skarbnik powiedziała, że zostało wprowadzone zadanie, które nie zostało dokończone w tym roku dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymogów p.poż dla czterech szkół na terenie gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Garnek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 9 radnych – Radny Włodzimierz Kopka opuścił obrady

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad. 11a.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  wyznaczenia Aglomeracji Huby Radny A. Wilk  z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 16 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek. Poinformował, że aglomeracje Huby oraz Kłomnice wyznacza się na potrzeby realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Projektu uchwał zostały  uzgodnione pozytywnie z Państwowym Gospodarstwem wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu brak wyznaczenia  aglomeracji będzie skutkował brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji związanych  z rozbudową sieci kanalizacyjnych.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych – Radny Włodzimierz Kopka wrócił na  obrady

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 11b.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  wyznaczenia Aglomeracji Kłomnice Radny A. Derda  z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 18 do protokołu.

Projekt uchwały został omówiony prze Kierownika p. Smolarka przy okazji omawiana projektu uchwały aglomeracji Huby w związku z powyższym przystąpiono do głosowania

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych –

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

Ad. 11c.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. Radny J. Łapeta  z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 20 do protokołu.

P. Bożena Lara Sekretarz Gminy powiedziała, że program szczegółowo został omówiony na komisjach dodała tylko, że założenia programu są podobne do tego z 2020 roku. Program z 2020 roku został zrealizowany natomiast problemy były z działalnością informacyjną i edukacyjną z powodu z trudnościami  w dotarciu do uczniów i młodzieży. W tym roku większa uwaga był skupiona na pomocy psychologicznej, która prowadzona była dwutorowo był prowadzony punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy oraz w ramach dotacji dla Centrum Integracji Społecznej również został uruchomiony punkt psychologiczny gdzie wszyscy mogą skorzystać z pomocy, sprawozdanie z realizacji programu w roku 2020 będzie załącznikiem do informacji opisowej z wykonania budżetu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 11d.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  podjęcia przez Gminę Kłomnice działalności w zakresie telekomunikacji Radny A. Wilk z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 22 do protokołu.

Radny Tomasz Bartnik opuścił sesję Rady Gminy Kłomnice.

P. Adam Worwąg Kierownik Referatu powiedział, że projekt uchwały omówił na komisjach dodał,  że projekt uchwały odnosi się do projektu budowy ringa światłowodowego – umowa była podpisana w latach poprzednich cała inwestycja została domknięta. Na terenie Gm. Kłomnice mamy ring światłowodowy i ta uchwałą dopuszczamy do dalszych prac tzn. wyłonienie operatora , który będzie wpuszczał operatorów końcowych którzy będą mogli komercyjnie konkurować i sprzedawać Internet odbiorcą indywidualnym.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 9 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta  – jak w załączeniu.

 

Ad. 11e.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice Radny A. Derda z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 24 do protokołu.

O omówienie projektu uchwały został poproszony p. Dawid Smolarek, który powiedział, ze projekt uchwały został przygotowany w związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, po 21.04.2019r. kiedy to nowelizacja weszła w życie gmina Kłomnice miała dwa lata na wprowadzenie zasad projekt został poddany konsultacją społecznym z mieszkańcami Gm. Kłomnice które zostały przeprowadzone w dniach 18-28.12.2020r. i nie wpłynęły żadne uwagi projekt uchwały został zamieszczony na BIP Gm. Kłomnice, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gm. Kłomnice. Nie było pytań do omawianego projektu uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 9 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 11f. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  dotacja przedmiotowa na rok 2021 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach- Samorządowego Zakładu Budżetowego Radny J. Łapeta z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 26 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Pani Kierownik Centrum Integracji Społecznej P. B. Mizera dodając, że projekt uchwały jest przyjmowany w takiej formie ponieważ nie jest jeszcze podpisana umowa na realizacje projektu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 8 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta– jak w załączeniu.

Ad. 11g.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 rok Radny A. Wilk  z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 28 do protokołu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 9 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta– jak w załączeniu.

Ad. 11h.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Kazimierz Wilkoszewski przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad tj.  podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice Radny A. Derda  z Komisji Uchwał i Wniosków  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 30 do protokołu

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 31 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 9 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Zastępca Przewodniczącego  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie– jak w załączeniu.

Ad.12.

Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk odpowiedział na interpelację Radnego p. J. Łapety w sprawie wycięcia samosiejek informując, że już przekazał Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej o konieczności dokonania tej wycinki. Informacje międzysesyjne w protokole. Wójt Gminy Kłomnice P. Piotr Juszczyk złożył życzenia na Nowy Rok.

Ad. 13

Przewodniczący udzielił głosu p. J. Miarzyńskiemu – Staroście Powiatowemu, który gratulował przyjęcia budżetu na 2021r. Odniósł się również to kłopotów z  jakimi samorządy musiały się zmierzyć w powodu COVID-19. Poinformował, że wszystkie planowane inwestycje w Gminie Kłomnice na 2020r. zostały zrealizowane oraz wszystkim mieszkańcom gminy złożył życzenia na Nowy Rok.

Ad. 14

Zastępca Przewodniczącego złożył życzenia na Nowy Rok .

Ponieważ nie było więcej spraw Zastępca Przewodniczącego  podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXV Sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXV Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Kłomnice

Kazimierz Wilkoszewski

 

Protokołowała

Justyna Kwarciak