artykuł nr 1

Protokół Nr XXIV.2020

XXIV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 04.12.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:13.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XXIV sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich przybyłych Radnych, Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Radcę Prawnego,  kierowników referatów Urzędu Gminy. Przewodniczący poinformował, że w związku z panującymi obostrzeniami postanowiono ograniczyć obecność na sesji do niezbędnego minimum jednocześnie zachęcił wszystkich do oglądania transmisji na żywo z posiedzenia sesji.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia obecności. Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2, do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona:

Adam Derda

 

Ad. 3

Przewodniczący  Rady p. Bartłomiej Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII  Sesji Rady Gminy Kłomnice.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.

 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.

c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

d) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

f) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Pacierzów

10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

13. Wolne wnioski i komunikaty.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad.

 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. Bartłomiej Żurek poinformował, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy Kłomnice był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

 

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Szymczyk Wojciech

2)   Koza Anna

3)   Szymczak Marek

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

 

Ad.6

 

Radny Tomasz Igielski złożył interpelację w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej dla mieszkańców ul. Południowej, ul. Poprzecznej oraz ul. Mościsko i ul. Leśnej w miejscowości Garnek. Radny Igielski skierował zapytanie czy jest planowana rozbudowa sieci w miejscowości Garnek jeżeli tak to w jakich latach oraz kiedy był wykonany projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Garnek. Radny dodał, że mieszkańcy oczekują iż rozbudowa sieci wodociągowej nastąpi. Kolejne pytanie dot. firmy Tran-Mech obsługującej połączenia z Garnka do Częstochowy, która zawiesiła kursy w niedzielę i czy Urząd Gminy może coś w tej sprawie zrobić.  Kolejne pytanie dot. kiedy nastąpi przyłączenie gazu do m. Garnek czy Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem kiedy nastąpi to przyłączenie.

Radny Paweł Kowalik również zgłosił interpelację dot. wsparcia budowy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych.

 

Ad. 7

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek przeszedł do kolejnego pkt. porządku obrad który dot. uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

M. Szymczak  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 7 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 8

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Posiedzenie opuścił radny Paweł Kowalik

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 a)

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

A. Koza – odczytała w/w projekt – załącznik nr 11 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych p. Adam  Worwąg.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

 

Ad. 9 b)

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.

M. Szymczak – odczytał w/w projekt – załącznik nr 13 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół P. Robert Gonera.

Na posiedzenie powrócił radny Paweł Kowalik.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 c)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 15 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały pytanie zgłosił Radny Bartłomiej Żurek dot. częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych w okresie letnim i zimowym. Na pytanie szczegółowo odpowiedział P. Dawid Smolarek. Więcej pytań nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 d)

Przewodniczący p. B. Żurek  przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

A. Koza  – odczytała w/w projekt – załącznik 17 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła  inspektor. ds. podatków i wymiaru p. Marta Dumin.

Wójt Gminy p. Piotr Juszczyk wspomniał, że zmiany w podatkach są niewielkie i wynikają jedynie z obowiązujących przepisów prawa. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 e)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

M. Szymczak  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 19 do protokołu.

Wójt Gminy p. Piotr Juszczyk omówił projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Posiedzenie opuścił radny Józef Koza

 

 

 

 

Ad. 9 f)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 21 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

 

Ad. 9 g)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Pacierzów

p. A. Koza  – odczytała w/w projekt – załącznik nr 23 do protokołu.

Na posiedzenie powrócił radny Józef Koza.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko Komisji w powyższej sprawie.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały –zał. nr 25 do protokołu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 26 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta  – jak w załączeniu.

 

 

 

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko Komisji w powyższej sprawie.

W. Szymczyk – odczytał projekt uchwały –zał. nr 27 do protokołu.

W powyższej sprawie wypowiedziała się osoba, która złożyła skargę, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek oraz Pani Bożena Lara – Sekretarz Gminy.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 28 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta  – jak w załączeniu.

 

Ad.12.

Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk odpowiedział na interpelację w sprawie sieci wodociągowej, przyłączenia gazu oraz wsparcia budowy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. W następnej kolejności Wójt przedstawił informację międzysesyjną. – zał. nr 29 do protokołu.

Następnie głos zabrała p. Bożena Lara Sekretarz Gminy, która powiedziała o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Kłomnice,  o uruchomieniu punktu psychologicznego oraz o transporcie publicznym.

 

Ad. 13

Przewodniczący udzielił głosu p. J. Miarzyńskiemu – Staroście Powiatowemu, który również odniósł się do transportu publicznego na trasie Garnek – Częstochowa oraz o działalności Starostwa Powiatowego na terenie Gminy Kłomnice.

 

Ad. 14

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIV Sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXIV Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartlomiej Żurek

 

Protokołował:

 S.Woch