artykuł nr 1

Protokół Nr XXIII.2020

XXIII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 15.10.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 14:30 do 15:50.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Wilkoszewski otworzył XXIII sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich przybyłych Radnych, Wójta, Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik, kierowników i pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach sesji Rady Gminy.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia obecności. Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. W takcie obrad sesji przybył Radny Andrzej Wilk. Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2, do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona:

Derda Adam

Koza Anna

Łapeta Jarosław

Żurek Bartłomiej

 

Ad. 3

Wiceprzewodniczący  Rady p. Kazimierz Wilkoszewski odczytał proponowany porządek obrad.

Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Gminy Kłomnice.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie interpelacji i zapytań.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.

 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.

Podjęcie uchwał w sprawie:

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Wolne wnioski i komunikaty.

Zamknięcie obrad sesji.

 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (10„za”) przyjęli porządek obrad

 

 

Ad.4

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. K. Wilkoszewski poinformował, że protokół z XXI i XXII sesji Rady Gminy Kłomnice były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Gminy.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Gminy.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

 

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Szymczyk Wojciech

2)   Igielski Tomasz

3)   Nalewajka Małgorzata

Przystąpiono do głosowania.

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

 

Ad.6

Sołtys Andrzej Śpiewak skierował ustnie zapytania do Wójta Gminy Kłomnice: „Jedno z pytań. Chodzi o kwestie, przede wszystkim zdrowie seniorów, którzy muszą przemieszczać się ze swojego miejsca zamieszkania do Gminy by zapłacić za odpady komunalne tylko przez to, że Gmina tak jakby prowadzi taki rodzaj płatności, że tylko sołtysi mogą raz na kwartał przyjmować opłaty w wyznaczonym terminie Ze względu na to, że seniorzy nie bardzo przez Internet płacą a kwota jaka jest za odpady jest znaczna i ich budżet jest nadwyrężany, no niestety co miesiąc większość mieszkańców jeździ do gminy i przemieszcza się ze swojego miejsca zamieszkania do gminy żeby za te odpady zapłacić. Czy tutaj gmina nie widzi tego problemu? Żeby zadbać o zdrowie mieszkańców, żeby rozwiązać ten problem. Minęło tyle czasu tej pandemii, która nas w jakiś sposób otacza, no zakażenia jak widać są coraz większe więc zagrożenia dla tej grupy mieszkańców są coraz większe. No i nie ma żadnych propozycji ze strony ani  Pana Wójta, ani organów gminy jak ten problem rozwiązać. Więc podaje propozycję pod rozwagę dla Pana Wójta żeby rozdać kwestionariusze sołtysom i żeby sołtysi co miesiąc mogli przyjmować opłaty u siebie co spowoduje, że będzie mniejsza przemieszczalność osób starszych tutaj do budynku Urzędu Gminy i tutaj do Kłomnic celem opłat. Będą mogli to zrobić u siebie na miejscu, a można powiedzieć, że sołtysi się i tak na co dzień spotykają z mieszkańcami u siebie i tutaj na pewno by to usprawniło a sołtysi by sobie to poukładali w swoich miejscowościach te terminy płatności kiedy by one mogły następować. Nie wiem czy by można było to połączyć jeszcze z innymi opłatami. Czyli daję to pod rozwagę Pana Wójta, a przede wszystkim działów, które się tymi opłatami zajmują. Jeszcze jedna sprawa dotycząca śmieci. W różnych sprawozdaniach jest, że są bardzo duże zaległości za odpady śmieciami, za odpady komunalne, gdzie mieszkańcy nie płacą a gmina do tego nic nie dopłaca więc zachodzi tylko jedno pytanie czy my jako mieszkańcy gminy płacimy za te odpady komunalne, płacimy również za tych ludzi, którzy nie płacą? Bo firmie, która odbiera trzeba za te odebrane odpady zapłacić, Gmina do tego nie dopłaca ani złotówki. To jest prośba również moja  do Komisji Rewizyjnej celem po prostu przyjrzenia się temu czy mieszkańcy, którzy płacą za odpady komunalne również płacą za mieszkańców, którzy nie płacą. Ja pamiętam na jednym ze spotkań tam Wójt mówił, że jest koło ponad dwustu, trzystu tysięcy zaległości mieszkańców w stosunku do gminy za nie płacenie za odpady. No byłoby to chyba bardzo nie fair gdyby mieszkańcy, którzy płacą za śmieci również płacili za tych co nie płacą bo byłoby to bardzo nie w porządku chyba do tych osób.

  Drugie pytanie jest dotyczące kanalizacji. Zgłaszałem już ten temat kanalizacji. Są mieszkańcy nieuczciwi, którzy przepompowują ze swojego szamba do kanalizacji czy do studzienki, które są zamontowane na ich posesji. Prosiłem o rozwiązanie też tego problemu. Bo są mieszkańcy, którzy po prostu później cała okolica, wącha te przepompowywane smrody bo inaczej się zachowuje woda i te odchody, które tam są, a inaczej jak później dostanie to tlenu i płynie po prostu przez całą ulicę i ze wszystkich studzienek po prostu jest to czuć. Może mniej będzie czuć teraz ale latem było to bardzo uciążliwe. Prosiłem żeby się zająć tym tematem. Nie zrobiono w tej kwestii nic. Pan Wójt ma narzędzia prawne do działań przeciwko takim mieszkańcom żeby się podłączyli do kanalizacji. Czemu urząd nie korzysta ze swojego prawa żeby mieszkańcy się do tej kanalizacji podłączali. Wtedy po prostu tego problemu nie będzie. Albo w inny sposób zabezpieczać te studzienki żeby mieszkaniec nie mógł ze swojego zbiornika, który ma przy domu przepompowywać te nieczystości do kanalizacji. Gmina ponosi tutaj koszty. Chodzi tu o czyszczenie tej wody a mieszkaniec po prostu nie płaci ani złotówki. Gmina później jest zmuszona do podnoszenia ceny za kanalizację. Mieszkańcy za to płacą, a są osoby, które są cwaniakami, które z tego korzystają i na tym żerują i oszczędzają po prostu swoje finanse.

  Następna sprawa, która była to jest studzienki kanalizacyjne w drodze, które biegną. Gdzie wody opadowe, które z  ulicy są odprowadzane tak jak przy Skrzydlowskiej one w większości wpływają do kanalizacji do kanału kanalizacyjnego. Tą sprawę też poruszałem, żeby zabezpieczyć te studzienki. Widać po tych deszczach. Ja myślę, że jakby zapytał pracownika kanalizacji, który jest na oczyszczalni czy po deszczach mu się ilości zwiększają to na pewno by odpowiedział twierdząco. Bo staliśmy ostatnio przy takiej studzience i w te deszcze co było to woda płynąca z jednej strony ulicy wszystko wpływało do waszych, kanału kanalizacyjnego, który odprowadza nieczystości do oczyszczalni. To są nasze bezpośrednie środki finansowe , które później musimy wydawać na oczyszczenie tego, a można spokojnie to zabezpieczyć żeby ta woda się tam nie dostawała.

  Następne jedno pytanie jeszcze. Czy urząd przewiduje dopłaty dla mieszkańców do instalacji fotowoltaicznych, czy będzie jakiś program czy gmina wystąpiła o środki z jakiegoś programu, żeby mieszkańcy po prostu mogli skorzystać z dopłaty nie tylko czyste powietrze ale również i z dopłaty, które można pozyskać środki finansowe co w znacznym stopniu polepszy warunki, warunki czystego powietrza w naszej gminie.”

Innych interpelacji i zapytań nie było.

 

 

 

Ad. 7

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

M. Nalewajka  – odczytała w/w projekt – załącznik nr 8 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 8

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 10 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 a)

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

T. Igielski – odczytał w/w projekt – załącznik 12 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji p. Marlena Bąk informując, że uchwałę o tej samej treści podejmowała Rada Gminy w dniu 27 maja tego roku. Wojewoda tą uchwałę  uchylił z uwagi na błąd w jednym zapisie a mianowicie w uchwale tej w paragrafie piątym było napisane za zajęcie jednego metra powierzchni drogi natomiast powinno być za zajęcie jednego metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego. Pozostałe zapisy pozostały  nie zmienione.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 b)

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych

M. Nalewajka – odczytała w/w projekt – załącznik 14 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 c)

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 16 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 d)

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

T. Igielski – odczytał w/w projekt – załącznik 18 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 e)

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 

M. Nalewajka  – odczytała w/w projekt – załącznik 20 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska:  informując, iż  w tym roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację „Pasternika”. Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na dwa lata natomiast na ten rok mamy w budżecie milion złotych na umowę, którą mamy już podpisaną z wykonawcą po przetargu. Mamy już potwierdzenie, że w tym roku z Urzędu Marszałkowskiego nie otrzymamy kwoty tego dofinansowania milion złotych. Jeżeli prace związane z rewitalizacją zostaną wykonane w tym roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu, którego spłata nastąpi w roku 2021r po otrzymaniu dofinansowania. Natomiast jeżeli nie będzie takiej potrzeby to transza kredytu w wysokości jednego miliona złotych nie będzie uruchamiana.  Natomiast jeśli chodzi o kwotę milion sześćset złotych to zostanie ona przeznaczona na wykup obligacji przypadający na ten rok. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby to również nie będzie uruchamiana cała transza kredytu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 10

W pierwszej kolejności na zapytania Sołtysa p. Andrzeja Śpiewaka odpowiedział Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek: „Odpowiadając na pytanie w kwestii jak można wnosić opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Powyższą kwotę można wnosić nie tylko u sołtysa czy też w kasie urzędu. Można ją wnosić na poczcie, w banku, przelewem na wskazany na stronie urzędu gminy Kłomnice adres bankowy. Jeżeli mamy tylko takie sugestie ze strony sołtysów to kwitariusze są oczywiście na dłuższy okres wydawane tak aby mieszkańcy mogli bez problemu tych płatności dokonać.

  Natomiast tutaj odpowiem od razu na drugie pytanie kto za kogo płaci za odbiór odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma założone indywidualne konto każdy mieszkaniec płaci za siebie. Jeżeli jakiś mieszkaniec nie będzie płacił za odbiór odpadów komunalnych wtedy procedura jest taka: najpierw dostaje upomnienie, następnie jeżeli to upomnienie nie będzie skuteczne, jeżeli zaległość nie będzie uiszczona, następnie wystawiany jest tytuł wykonawczy i taka zaległość w całości bądź też w części w zależności od możliwości finansowych takiej osoby jest ściągana, także tak powiem każdy płaci za siebie. Natomiast faktury jakie otrzymujemy miesięczne tutaj od firmy nie płacimy ich w częściach tylko jest to kwota miesięczna, która jest uzależniona od ilości zebranych odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych. Także każdego miesiąca ta płatność może być różna.”

  Następnie na zapytania Sołtysa p. Andrzeja Śpiewaka odpowiedziała p. Marlena Bąk, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych: „Co do kanalizacji problem podłączania się mieszkańców do kanalizacji był, jest i będzie. Także bardzo trudno jest Wójtowi przymusić mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Związane jest to zazwyczaj ze środkami finansowymi, którymi muszą dysponować mieszkańcy na podłączenie się do sieci jak i późniejsze opłaty za ścieki. Gmina niestety nie dysponuje funduszami aby udzielić mieszkańcom wsparcia na ten cel i tutaj prośba do Pana Sołtysa jeśli Pan Sołtys ma wiedzę kto z mieszkańców może przepompowywać swoje ścieki to proszę zgłosić do urzędu , a gmina przeprowadzi kontrolę na takiej posesji. Sprawdzi również czy mieszkańcy mają opłaty za wywóz ścieków z szamba. Jeśli chodzi o problem wody deszczowej to jest trochę inny niż Pan Sołtys nam tutaj zgłasza. A mianowicie taki, że mieszkańcy wodę z rynien na swoich posesjach mają podłączoną do sieci kanalizacyjnej i w przypadku obfitego deszczu jest duży napór do oczyszczalni. Gmina rozsyłała pisma do mieszkańców których podejrzewamy, że mają te swoje rynny podłączone do kanalizacji. Były dawane ogłoszenia na stronę internetową, do Gazety Kłomnickiej. To jednak nie przyniosło to jakiś większych rezultatów. Moim zdaniem ludzie nie zdają sobie sprawy z jakim gmina boryka się problemem na oczyszczalni kiedy występują te obfite opady deszczu. Jeśli tylko niewielka ilość wody z drogi, tak jak Pan sołtys tutaj mówi wpływała by do naszej sieci kanalizacyjnej a później do oczyszczalni to taki problem by nie istniał albowiem przy dużych opadach deszczu woda z drogi chcąc nie chcąc i tak w jakiś sposób wpłynie do tej sieci i dostanie się na oczyszczalnie. Taki problem jest. Także tutaj on by nie był na tyle dużym problemem gdyby nie woda z rynien, która dużym strumieniem napływa bezpośrednio do oczyszczalni.”

  Do udzielonych odpowiedzi odniósł się Sołtys p. Andrzej Śpiewak: „Po prostu te odpowiedzi to są jakieś tragiczne. Ja nie dopytuję jak mieszkańcy mają płacić tylko chodzi o osoby starsze, które nie mają dostępu do komputera lub w inny sposób, które płacą w kasie lub płacą u Sołtysa. Ja dałem jedną z propozycji rozwiązania żeby nie było przemieszczania się w obecnej sytuacji, w obecnej pandemii osób, które są na to najbardziej narażeni przemieszczania się między miejscowościami i do gminy, a Pan nam robi wykład, że mogą płacić przez Internet. Rzeczywiście mogą i my o tym wiemy, że mogą i też mieszkańcom przekazujemy, że jak czują się zagrożeni żeby to robili tylko wiele z tych osób nie może tego robić i przyjeżdża do kasy urzędu żeby płacić i ta propozycja służyła temu żeby w jakiś sposób ograniczyć te pielgrzymki osób starszych do gminy i żeby te osoby nie musiały się narażać na skutki powiedzmy zarażenia tym co jest obecnie. Jeśli ma Pan lepszy pomysł czy inny to proszę go też rozważyć i proszę go wprowadzić.” Następnie p. Andrzej Śpiewak odniósł się do odpowiedzi na pytania dotyczące kanalizacji: „Pani kierownik, ja słyszę, że pracownicy albo, że urząd nic nie może bo ludzie biorą i spuszczają deszczówkę do kanalizacji i urząd nic z tym nie może zrobić to po prostu nie wiem, ręce opadają. Powiem Pani przynajmniej co zrobiła Częstochowa z takim problemem wpuścili nieszkodliwy dym do kanalizacji, który wychodził rynnami, wychodził dachami. Ukarali osoby te, które spuszczały wodę z opadów do kanalizacji. Przecież są to ogromne koszty, które gmina i my jako mieszkańcy ponosimy bo to płacimy za to żeby te wody później oczyścić i jeśli gmina w tej kwestii nie robi nic i wysyła tylko pisma to ja po prostu współczuję bo można pewne działania przeprowadzić. Wyłapać osoby, które są nieuczciwe te osoby, które przepompowują te nieczystości ze zbiorników stałych do kanalizacji. Gmina ma narzędzia prawne do wystąpienia żeby mieszkańcy gdzie jest kanalizacja byli zobowiązani i są zobowiązani do podłączenia się do kanalizacji i takie prawne kroki gmina powinna podjąć w stosunku do mieszkańców, którzy po prostu nadużywają pewnych można powiedzieć możliwości do podłączania się. Jeśli ktoś zużywa, a Pani wie o tym najlepiej dziewięćdziesiąt metrów sześciennych wody na pół roku a nawet rocznie, a przedkłada osobie, która spisuje liczniki wywóz jednego wozu gdzie się mieści cztery metry sześcienne odpadów no to rzeczywiście co się dzieje z osiemdziesięcioma sześcioma. Jeśli nie podejmie się działań w tym temacie to będziemy mieli jeszcze gorzej. Ja wiem jedno sieci kanalizacyjne są robione szczelne Pani Kierownik i studzienki powinny być szczelne i wszystko szczelne. Tam się nie ma prawa dostawać woda gruntowa i spływać do oczyszczalni. Z wypowiedzi Pani Kierownik wynika, że tam się woda może dostawać.” Następnie głos zabrała Pani Marlena Bąk, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych: „ Panie Andrzeju, studnia kanalizacyjna ma otwór. Jest to odpowietrzenie. Studnia kanalizacyjna nie może być szczelna ona ma otwór, każda studzienka kanalizacyjna ma otwór. Jest to wywietrznik inaczej i ona nie może być szczelna.” Następnie głos zabrał Sołtys p. Andrzej Śpiewak: „Studzienka kanalizacyjna to ma Pani Kierownik  otwór tylko do otwarcia włazu i to jest otwór do tego żeby właz otworzyć. nie ma kanalizacyjnej studzienki, która byłaby, może jest odpowietrznik na przepompowniach na innych i to jest normalne ale nie w kanale kanalizacyjnym gdzie spływa woda są odpowietrzniki. Chciałbym to na projekcie zobaczyć żeby ktoś pokazał taki odpowietrznik. Te otwory, które są w deklach tak zwanych to są właśnie do otwarcia tego żeby można było zajrzeć do środka. Możemy coś robić albo nie robić nic i mówimy, że to może tak być.”

Następnie głos zabrał Zastępca Wójta p. A. Śliwakowski: „Andrzeju jeszcze odnośnie do twojego pytania tutaj sugestie, że fajnie miasto Częstochowa ma ogromny zakład komunalny no nie przyrównujmy miasta Częstochowy do gminy Kłomnice gdzie mamy trzy oczyszczalnie w zasadzie i nie mamy tabunu ludzi tam w referacie no bo to jak myślę wiązało by się z tym żeby zatrudnić te dodatkowe osoby kupić jakiś dodatkowy sprzęt i tych punktów na terenie gminy  niestety jednak jest prawda, także jak dla mnie skontrolować każdego kto jest podłączony do kanalizacji no to też jest jakiś czasowy prawda. To też wymaga i ludzi i odpowiedniego sprzętu jak mówisz jeśli jakiś dym się wpuszcza prawda barwiący czy zabarwiony wtedy widać prawda ja się z tym zupełnie zgodzę. Natomiast to też jest na drugą stronę, tu też trzeba dodatkowych sił żeby takie kontrolę przeprowadzić i zrealizować.

 

 

Ad. 11

W wolnych wnioskach i komunikatach Zastępca Wójta p. A. Śliwakowski udzielił informacji na temat trwającego spisu rolnego.  W następnej kolejności Z-ca Wójta przedstawił informację międzysesyjną. – zał. nr 22 do protokołu. Następnie głos zabrał p. R. Krawiec, Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Nieznanice informując o dziurze w drodze na skrzyżowaniu drogi krajowej DK91 z drogą powiatową w kierunku na Borowno i Nieznanice. Zastępca Wójta p. Adam Śliwakowski odpowiedział, że dziura zlokalizowana jest w drodze powiatowej i zgłosi przedmiotową sprawę do powiatu aby jak najszybciej dokonano naprawy.

 

Ad. 12

Ponieważ nie było więcej spraw Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXIII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Kazimierz Wilkoszewski  

 

Protokołował:

 S.Woch