artykuł nr 1

Protokół Nr XXII.2020

 

XXII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 10.09.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:35 do 10:00.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XXII sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę,  Wicestarostę p. Jana Miarzyńskiego, asystenta posła Andrzeja Szewińskiego-p. Piota Kisielowa, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, mieszkańców i przybyłych gości.

Następnie przystąpiono do sprawdzenia obecności. Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Porządek obrad:

Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie interpelacji i zapytań.

Przyjęcie protokołu z XX Sesji.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.

 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.

Podjęcie uchwał w sprawie:

wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice, gm. Kłomnice
i udzielenia pomocy finansowej na koszty realizacji tego zadania

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce przy ul. Stawowej

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Kłomnice przy ul. Częstochowskiej

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz  informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Wolne wnioski i komunikaty.

Zamknięcie obrad sesji.

 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (15„za”) przyjęli porządek obrad

 

 

Ad.4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Adam Derda

2)   Paweł Kowalik

3)   Włodzimierz Kopka

Przystąpiono do głosowania.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

 

Ad.5

Radny Jarosław Łapeta skierował ustnie zapytanie czy są podejmowane interwencje w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w sprawie kursów przez Zdrową do Częstochowy. W rozkładzie jazdy są takie kursy ale z powodu przebudowy drogi powiatowej autobusy nie wjeżdżają do Zdrowej co powoduje problemy z dojazdem młodzieży do szkół.

Radny Tomasz Igielski skierował ustne zapytanie do Z-cy Wójta czy w związku z gazyfikacją naszej gminy wiadomo coś na temat budowy odnogi gazociągu od Lipicza w stronę Garnku przez Konary i Pacierzów. Czy mamy jakieś informację odnośnie przedmiotowej inwestycji. Radny prosił również aby urząd pilotował przedmiotową sprawę.

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Żurek zgłosił interpelację dotyczącą podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej (ul. Skrzydlowska) na wysokości Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach. Kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Przewodniczący prosi o wykonanie dodatkowych oznakowań, znaków poziomych lub pionowych, które przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa .

 

Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z XX sesji był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Gminy.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

 

Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

A. Derda  – odczytał w/w projekt – załącznik 6 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski informując, że zmiany w budżecie związane są między innymi z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), które zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt – załącznik 8 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski informując, że zmiany związane są głównie z dowozem uczniów do szkół w gminie Kłomnice. Następnie przedstawił pozostałe zmiany, które szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 1 i 2 do przedmiotowej uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 a)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
 nr 1034S w miejscowości Witkowice, gm. Kłomnice i udzielenia pomocy finansowej na koszty realizacji tego zadania.

W. Kopka – odczytał w/w projekt – załącznik 10 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski informując  o lokalizacji i finansowaniu przedmiotowego chodnika oraz, że jego budowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 b)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

A. Derda  – odczytał w/w projekt – załącznik 12 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 c)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce przy ul. Stawowej.

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt – załącznik 14 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 d)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kłomnice przy ul. Częstochowskiej.

W. Kopka – odczytał w/w projekt – załącznik 16 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9 e)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.

A. Derda  – odczytał w/w projekt – załącznik 18 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. D. Smolarek informując, iż program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przyjmowany jest każdego roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów kół łowieckich oraz organizacji zajmujących się opieką i ochroną zwierząt.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 10

P. A. Śliwakowski- Z-ca Wójta odpowiedział na zapytanie radnego p. J. Łapety dotyczące problemów z kursami komunikacji publicznej przez Zdrową. Poinformował, że problem spowodowany jest remontem drogi powiatowej. Oznajmił również, że jest umówiony na rozmowę z Prezesem PKS, na której poruszona zostanie między innymi przedmiotowa kwestia.

Następnie p. A. Śliwakowski odpowiedział na zapytanie radnego p. T. Igielskiego dotyczące budowy sieci gazowej do m. Garnek. Poinformował, że nie jest to zadanie własne gminy. Gmina nie jest właścicielem tej sieci. Będzie jednak zabiegała o wykonanie sieci gazowej od miejscowości Lipicze do Garnka.

 W następnej kolejności Z-ca Wójta przedstawił informację międzysesyjną. – zał. nr 20 do protokołu.

 

Ad. 11

Głos zabrał Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego p. Jan Miarzyński w celu przedstawienia informacji o działalności powiatu dotyczącej gminy Kłomnice. W pierwszej kolejności poinformował o planowanej wspólnej realizacji gminy z powiatem, chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witkowice oraz omówił przedmiotową inwestycję. Następnie p. J. Miarzyński udzielił informacji na temat dokumentacji dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego w obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków w zakresie melioracji i dróg. P. J. Miarzyński poinformował, że obecnie jest dobry okres aby nowe sołectwa próbowały realizować scalenie oraz, że sołectwo Garnek podjęło już inicjatywę w tym zakresie.

Następnie omówił  działania związane z konserwacją cieków wodnych na terenie gminy Kłomnice będących w zarządzie Wód Polskich. W dalszej kolejności p. J. Miarzyński omówił projekt budowy światłowodu na ternie gminy Kłomnice. Poinformował, że powstanie projekt organizacji ruchu zakładający między innymi zawężenie ul. Kolejowej na wylocie z miejscowości Rzerzęczyce w kierunku Kłomnic. Projekt został wykonany w związku w wnioskami mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej gdyż kierowcy poruszają się tam ze zbyt dużą prędkością. Następnie p. Jan Miarzyński poinformował o przebiegu prac związanych z budową drogi powiatowej w miejscowości Zdrowa oraz omówił projekt budowy światłowodu na terenie gminy Kłomnice. P. Jan  Miarzyński poinformował, że trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, powiat będzie się starał pozyskać środki między innymi na przebudowę drogi powiatowej Rzerzęczyce- Skrzydlów-Krasice-Mokrzesz oraz drogi powiatowej na odcinku od szkoły w miejscowości Garnek w kierunku miejscowości Święta Anna oraz ul. Bartkowickiej w Kłomnicach. P. Jan Miarzyński wyraził zadowolenie dojściem do realizacji sygnalizacji świetlnej na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach, GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie projektu przedmiotowej sygnalizacji. Poinformował również, że wiosną miały miejsce konsultacje w sprawie obwodnicy Kłomnic. Obwodnica Kłomnic jest na liście rezerwowej nowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2020-2030.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek, podziękował Wicestaroście p. J. Miarzyńskiemu za to, że droga z Rzerzęczyc do Skrzydlowa nie została zapomniana, że ten temat jest priorytetem i że składny jest wniosek o dofinansowanie. P. B. Żurek odniósł się także do projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Skrzydlowskiej prosząc Wicestarostę o jego weryfikację. Według p. B. Żurka jeśli mieszkańcy wnioskowali o poprawę bezpieczeństwa to zapewne chodziło im o budowę ciągu pieszo-rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi, a nie kolejne zwężenie drogi , na której już teraz jest ciężko wyminąć rowerzystę. P. B. Żurek prosił o przesunięcie środków związanych z wykonaniem zwężenia drogi na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej przy szkole w Rzerzęczycach.

Następnie głos zabrał p. R. Krawiec Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Nieznanice w przedmiocie funkcjonowania klubów seniora na terenie Gminy Kłomnice. Seniorzy z Nieznanic chcą aby środki na funkcjonowanie klubu seniora pochodziły ze źródeł zewnętrznych i żeby pozyskiwać takie środki. P. R. Krawiec zgłosił również konieczność wykonania nawierzchni drogi prowadzącej od „Biedronki” w Kłomnicach w kierunku Nieznanic.

W odpowiedzi głos zabrał Za-ca Wójta p. A. Śliwakowski informując, że kontynuacja projektu klubu seniora w Nieznanicach uzyskała pozytywną opinię i została skierowana do negocjacji i, że myśli, iż wkrótce będzie można pozyskać dofinansowanie. P. A. Śliwakowski odniósł się również do tematu drogi- jest to droga przebiegająca przez las i pola- przez tereny niezabudowane. Priorytetem dla gminy są drogi gdzie są tereny zabudowane. Jest sporo dróg na terenach zabudowanych, które wymagają remontów. Przedmiotowa droga może zostać wyrównana tłuczniem.

Następnie głos zabrał p. R. Krawiec, podziękował Z-cy Wójta za informację ale oczekuje podania konkretnych terminów dotyczących dofinansowania klubu, odnośnie drogi poinformował, że nie jest to nowa droga i ,że chodzi o położenie nawierzchni, która nadawałaby się do spacerów, jazdy rowerem i samochodem.  Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek poinformował, że przedmiotową drogę można utwardzić w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nieznanice.

Następnie głos zabrał radny p. T. Igielski w temacie przystąpienia sołectwa Garnek do procesu scalenia gruntów, zachęcał sołectwa Kuźnica, Karczewice, Chmielarze do zbierania podpisów w sprawie przystąpienia scalenia gruntów aby przeprowadzić scalenie jednocześnie na terenie powyższych sołectw. Zaproponował również zorganizowanie spotkania sołectw w tej sprawie. Następnie p. T. Igielski zwrócił się z prośbą do Wicestarosty o ograniczenie tonażu na drodze powiatowej biegnącej przez Garnek. W związku z przebudową skrzyżowania w Świętej Annie w miejscowości Garnek jest duży ruch również samochodów ciężarowych, a droga w kierunku Świętej Anny jest w złym stanie technicznym, nie jest przystosowana do ruchu samochodów ciężarowych stąd wniosek o ograniczenie tonażu. Wicestarosta p. Jan Miarzyński odpowiedział, że z ograniczeniem tonażu jest problem z racji tego, że jest to droga powiatowa, musiałby być jakiś most przez ekspertów uznany za zniszczony i wtedy można by ograniczyć tonaż.

 

Ad. 12

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

Protokołował:

 S.Woch

 

Załączniki:
Głosowanie imienneMB