artykuł nr 1

Protokół Nr XXI.2020

XXI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 27.08.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 14:30 do 14:48.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XXI Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, Skarbnika p. E. Dąbrowską.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona – radny Tomasz Igielski.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Otwarcie XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Zmiana w budżecie gminy na rok 2020 - uchwała

Wolne wnioski i komunikaty.

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Nie zgłoszono zmian do porządku obrad wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy

przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad,

 

Ad. 4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Marek Szymczak

2)   Wojciech Szymczyk

3)   Andrzej Wilk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4.

 

Ad. 5

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 5 do protokołu.

P. E. Dąbrowska – Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2020 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek zapytał jak wyglądają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego w naszej gminie?

Odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski informując o gotowości szkół do rozpoczęcia roku pod względem wytycznych dot. covid-19 oraz jakie przeprowadzono remonty w danych placówkach szkolnych. Kolejno głos zabrała p. B. Lara Sekretarz gminy omawiając sprawę sygnalizacji świetlnej na DK-91 z ul. Zdrowską i ul. Sądową w Kłomnicach oraz DK-91 z ul. Główną w Witkowicach. Głos w sprawie zabrał radny p. M. Szymczak.

ad. 7

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne683 KB