artykuł nr 1

Protokół Nr XVI.2020

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 19.11.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:00 do 8:20.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, sołtysów, kierowników referatów, mieszkańców.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2, do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona :

Marek Szymczak

Andrzej Wilk

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. Bartłomiej Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

6. Zmiany w Budżecie Gminy na 2020 rok – uchwała.

7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.

9. Wolne wnioski i komunikaty.

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Pan Piotr Juszczyk - Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 7a) Uchwała zmieniająca Uchwałę  Rady Gminy Kłomnice w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Kłomnice.

Przeprowadzono głosowanie nad wprowadzeniem pkt 7a)

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi

zał. nr 4

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (13„za”) przyjęli porządek obrad,

Ad. 4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Adam Derda

2)   Tomasz Igielski

3)   Wojciech Szymczyk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

 

Ad. 5

Brak interpelacji i zapytań radnych.

 

Ad. 6

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 7 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik oraz p. A. Kubalska – kierownik GOPS informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2020 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad.7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

A. Derda  – odczytał w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu

 

Ad. 7a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  Rady Gminy Kłomnice w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Kłomnice

T.Igielski  – odczytał w/w projekt – załącznik 11 do protokołu.

Głos zabrała p. A. Kubalska – kierownik GOPS oraz radca prawny p. E. Recha informując o zmianie Uchwały z uwagi na wszczęcie postępowania nadzorczego. Dodatkowo zapytanie zadał radny p. K. Wilkoszewski, na które radca prawny udzielił wyczerpującej odpowiedzi.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad.8

Brak interpelacji i zapytań

 

Ad. 9

Brak wolnych wniosków i komunikatów.

 

ad. 10

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne339 KB