artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2020roku

 

Trzy kwartały 2020 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 3 329 461,45 zł przy planowym na rok 2020 deficycie w wysokości 1 397 551,66 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 47 400 643,84 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 44 071 182,39 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2020r. wyniosło 21 116 399,64 zł, co stanowi 32,48% planowanych dochodów ogółem.