artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2020 ROK

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za 2020r.

 

Rok 2020 zamknął się deficytem w kwocie 123 051,22 zł przy planowanym na rok 2020 deficycie w wysokości 1 297 551,66 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 62 472 353,36 zł (planowane na 2020 rok  66 221 719,51 zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 62 595 404,58 zł (planowane na rok 2020   67 519 271,17 zł).

W 2020 roku spłacono kredyty na kwotę 543 892,00 zł. oraz pożyczki w wysokości 1 824 527,84zł. Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wyniosło 22 125 267,68 zł, co stanowi 33,41% planowanych dochodów ogółem.