artykuł nr 1

Zarządzenie nr 184/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

 OR.0050.184.2020

Zarządzenie Nr 184 /2020
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2020 roku

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r, poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

 Powołać komisję inwetaryzacyjną w Urzędzie Gminy Kłomnice:
a) do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w składzie:
Wychowaniec Ewa –przewodnicząca komisji
Małgorzata Woch – inspektor ds. księgowości budżetowej – członek komisji
b) do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie w składzie:
Halina Koza - przewodnicząca komisji
Marta Walaszczyk – podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią – członek komisji

§2

Ustalić termin inwentaryzacji na dzień 31.12.2020 rok.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.