artykuł nr 1

Zarządzenie nr 181/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020

OR.0050.181.2020

Zarządzenie Nr 181/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  jak również zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 207/XXV/2020 z dnia 30.12.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie wydatków   4 704,00zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Zalacznik nr 1 131 KB