artykuł nr 1

Zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2020

OR.0050.173.2020

ZARZĄDZENIE NR 173/2020

 

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 7 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie:art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 ( Dz. U. 2019 r. poz. 2215)

Wójt Gminy Kłomnice zarządza:

 

§ 1.


Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 2.

 

Ustala się skład imienny komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla
p. Olga Derda - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

W skład komisji wchodzą:

- Katarzyna Sołtys – przedstawiciel organu prowadzącegojako przewodnicząca komisji;

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wyznaczony przez ww. organ;

- Artur Raźniak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach

-Bożena Harasimowicz - ekspert,

- Aleksandra Łebek-Jurgielewicz - ekspert.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.