artykuł nr 1

Zarządzenie nr 159/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.11.2020

  OR.0050.159.2020

Zarządzenie Nr 159/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 06.11.2020r.

 

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

zarządza się, co następuje:

    § 1

1. Konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poddany zostaje projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

 

- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.

 

2. Konsultacje z podmiotami o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w dniach od 16 do 20 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

3. Formą przeprowadzenia konsultacji jest zgłaszanie uwag dotyczących projektu uchwały o której mowa w ust. 1. Uwagi dotyczące projektu uchwały można zgłaszać bezpośrednio w Punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Kłomnice (parter) lub pocztą elektroniczną na adres: w dniach od 16 do 20 listopada 2020 r. na zamieszczonym formularzu.

 

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji o których mowa w ust. 1 jest Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Dawid Smolarek.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.