artykuł nr 1

Zarządzenie nr 157/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.11.2020

OR.0050.157.2020

Zarządzenie Nr 157/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania umowy bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony działki gminnej położonej w Karczewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin obowiązywania umowy nr 41/2020 z dnia 06.06.2019 r. dot. użyczenia na rzecz OSP Karczewice-Garnek na okres do 31.03.2028 r.  działki oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 818 o pow. 0,15 ha, obręb geodezyjny 0006- Karczewice, k. m. 1, stanowiąca własność Gminy Kłomnice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00180469/2, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.