artykuł nr 1

Zarządzenie nr 156/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.11.2020

OR.0050.156.2020

 

 

Zarządzenie Nr 156/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w lokalizacji pojemników na odzież objętych umową użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Zmienia się lokalizację pojemników na odzież używaną w związku z przebudową placu Pasternik w Kłomnicach objętych umową użyczenia z dnia 10 czerwca 2015 r. na rzecz Śląskiego Oddziału Polskiego czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Częstochowie.

2. Szczegółowe warunki zostaną określone w aneksie do umowy użyczenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.