artykuł nr 1

Zarządzenie nr 152/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.10.2020

OR.0050.152.2020

 

Zarządzenie Nr 152/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27 października 2020r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 177 781,86zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2020r.,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2020 z dnia 28 października 2020r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 40 000,00zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28 października 2020r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 149 269,00zł przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.7.2020 z dnia 27 października 2020r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 10 540,00zł przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  276 510,86zł

- zwiększenie wydatków  276 510,86zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 189 KB