artykuł nr 1

Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2020

OR.0050.143.2020 

Zarządzenie Nr 143/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 142/2020 z dnia 15.10.2020r oraz z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice 187/XXIII/2020 z dnia 15.10.2020 w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje:

§ 1.1)  Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 187/XXIII/2020 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 142/2020 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów   3 620,70zł

- zwiększenie wydatków 3 590,70zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załączniki nr 1,2,3192 KB