artykuł nr 1

Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.135.2020

Zarządzenie Nr 135/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1175)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 134/2020 z dnia 22.09.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1.  1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów 15 000,00zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik 1 i 2161 KB