artykuł nr 1

Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.134.2020

Zarządzenie Nr 134/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1175)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.5.2020 z dnia 3 września 2020r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2020 rok o kwotę 15 000,00zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020 rok.

 

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów  15 000,00zł

- zmniejszenie wydatków  15 000,00zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 189 KB