artykuł nr 1

Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.132.2020

Zarządzenie Nr 132/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do trzech lat położonej obręb Chorzenice.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wydzierżawia się na okres do 3 lat na rzecz P. Piątek Marioli nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Kłomnice, położoną obręb geodezyjny Chorzenice, oznaczoną jako działka o nr ewid.: 2099 o pow. 0,0703 ha, księga wieczysta CZ1C/00112788/7, z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.

2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 150 zł rocznie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.