artykuł nr 1

Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2020

Zarządzenie Nr 131/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 18.09.2020r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

 

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się w Urzędzie Gminy Kłomnice Komisję Przetargową do dokonania oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zadania polegającego na:

„Zakupie energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organizacyjnych” oraz „Zakupie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice”

§ 2

Ustala się następujący skład Komisji Przetargowej:

 

1

Jacek Walski

- Przewodniczący

2

Aleksandra Stępień

- Sekretarz

3

Jacek Tittl

- członek

 

§ 3

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący
 2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Sekretarz

 

§ 4

 1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem otwarcia ofert
 2. Komisja przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 3. Zakres i tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu i Członkom Komisji.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Zarządzenia nr 131/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 18.09.2020

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej do dokonania oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zadania polegającego na „Zakupie energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organizacyjnych” oraz „Zakupie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice”

 

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne.

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Komisji" - należy przez to rozumieć Komisję Przetargową
 • „Kierownik jednostki" - należy przez torozumieć Wójta Gminy Kłomnice (Zamawiającego)
 • „Ustawie pzp" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843.).

 

2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem otwarcia ofert.

3. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843.), przepisy innych aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zadania Komisji

1. W zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności:

 1. Otwiera oferty. Podczas otwarcia ofert odczytuje nazwy i adresy poszczególnych firm, ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaka zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 3. Po otwarciu ofert i opuszczeniu sali przez oferentów Komisja Przetargowa przystępuje do oceny merytorycznej ofert. Tok postępowania jest następujący:
 • sprawdza czy oferenci nie podlegają wykluczeniu na podstawie artykułu 24 ustawy pzp
 • bada, które ze złożonych ofert należy uznać za odrzucone (art. 89 ustawy pzp),
 • wybiera spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą. W tym celu należy do wzoru, przedstawionego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstawić dane zawartew ofertach i policzyć, która z ofert uzyska największą liczbę punktów – ofertę taką uznaje się za najkorzystniejszą.
 • W przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania należy go niezwłocznie o tym poinformować podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • W przypadku odrzucenia oferty (ofert) należy o tym fakcie poinformować wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  1. sporządza protokół z postępowania zawierające dane z art. 96 ustawy pzp
  2. informuje wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  3. Informacja o wyniku postępowania, którą otrzymuje oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawiera dodatkowo określenie terminu i miejsca zawarcia umowy.
  4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp.
  5. Jeżeli nie wpłyną protesty przystępuje do czynności związanych z podpisaniem umowy.
  6. Podpisanie umowy przez kierownika jednostki.
  7. Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 ustawy pzp Komisja proponuje kierownikowi jednostki unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zgodnie z art. 17 ustawy pzp. osoby wykonujące czynności w postępowaniu  o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17ust 1 ustawy pzp.

§ 3

 1. Do obowiązków przewodniczącego komisji oprócz zadań wymienionych w §2 należy w szczególności:
 1. organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań;
 2. odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy;
 3. wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów;
 4. w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
 5. podział prac przydzielanych członkom komisji;
 6. informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji;
 7. przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania;
 8. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
 9. nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.
  1. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich dokumentów kierownikowi zamawiającego, wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w miejscu, o którym mowa w art 6 ust. 1 pkt 4 regulaminu.
  2. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.

 

§ 4

 Do obowiązków sekretarza komisji należy w szczególności:

 1. dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami;
 2. udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem;
 3. przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;
 4. czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków komisji;
 5. odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem;
 6. przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
 • udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
 • przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
 • dokonania jej archiwizacji.

§ 5

 1. Przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami.
 2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.
 3. W przypadku wniesienia protestu, Komisja działa zgodnie z prawem zamówień publicznych.