artykuł nr 1

Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2020

OR.0050.130.2020

 

Zarządzenie Nr 130/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do trzech lat położonej obręb Nieznanice.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wydzierżawia się na okres do 3 lat na rzecz P. Grażyny Bartnik nieruchomość rolną, stanowiącą własność Gminy Kłomnice, położoną obręb geodezyjny Nieznanice, oznaczoną jako działka o nr ewid.: 353 o pow. 0,27 ha, księga wieczysta CZ1C/00182720/4, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 0,10 q pszenicy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.