artykuł nr 1

Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.09.2020

OR.0050.129.2020

Zarządzenie Nr 129/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat oraz ustalenia stawki czynszu za dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) z związku z Uchwałą Nr 183.XXII.2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 200 zł wraz z właściwą stawką VAT.

§ 3. Wykaz o którym mowa w §1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi d/s gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice

 nr 129/2020 z dnia 16.09.2020 r.

 

W Y K A Z

 

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2020r. poz.65 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 129/2020r. z dnia 16.09.2020r. 

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka 2036 o pow. 0,1310 ha, położonej obręb Chorzenice w miejscowości Chorzenice zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonej jako ,,R”-tereny rolnicze, , na rzecz Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o. o. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, z siedzibą w Krakowie, KW CZ1C/00112788/7, na okres do 3 lat. Roczny czynsz dzierżawny ustalony został na kwotę 200 zł z właściwą stawką VAT.

 

 

 

 

 

W/w wykaz wywieszono na okres 21 dni

od  22.09.2020 r.  do  13.10.2020r.

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

- na stronie internetowej