artykuł nr 1

Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.08.2020

Zarządzenie Nr 116/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

 

w sprawie cen za usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej(Dz.U. z 2019r., poz.712 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr.211.XXX.2017r z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kłomnice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłomnice

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się ceny za wymienione niżej usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rzecz gmin, które zawarły porozumienia z Gminą Kłomnice w sprawie przekazania zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

 1. za przyjęcie psado schroniskana rok kalendarzowy(od daty odłowienia)zleceniodawca ponosił będzie jednorazowy rzeczywisty koszt ich utrzymania w wysokości 2 100,00 z ł brutto (słownie : dwa tysiące sto złotych 00/100),
 2. za przyjęcie kota do schroniska
 3. za usługi wykonane w soboty, niedziele, święta dni ustawowo wolne od pracy oraz po godzinie piętnastej zatzw.gotowość Zleceniodawca ponosił będzie miesięczną opłatę w wysokości 500,00 złotych (słownie : pięćset złotych 00/100),
 4. w bezwzględnie uzasadnionych przypadkach, w których w celu schwytania zwierzęcia będzie konieczne użycie broni pneumatycznej ze środkiem usypiającym Zleceniodawca zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami wykonanej usługi,
 5. za nieuzasadnione zgłoszenie, na które nastąpi interwencja schroniska ustala się opłatę w wysokości 300,00 zł brutto (słownie : trzysta złotych).

 

§ 2.

Ustala się opłatę za pobyt w schronisku zwierzęcia pozostawionego na czas określony przez właściciela  w wysokości :

 1. psy do 10 kg masy ciała-8,00 zł brutto/dobę,
 2. psy 10-20 kg masy ciała-11,00 zł brutto/ dobę,
 3. psy powyżej 20 kg masy ciała-16,00 z ł brutto /dobę,
 4.  

§ 3.

 1. Ustala się opłatę za oddanie zwierzęcia do schroniska przy jednoczesnym zrzeczeniu się praw do niego w wysokości 300,00 zł brutto (słownie : trzysta złotych).
 2. Decyzję o przyjęciu zwierzęcia do schroniska podejmuje Kierownik.

 

§ 4.

 1. Ustala się opłatę za odbiór zwierząt ze Schroniska w następujących sytuacjach i wysokościach:
 1. każda osoba adoptująca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest uiścić opłatę w wysokości :
 • wprzypadku adopcji psa - 50,00 zł brutto,
 • w przypadku adopcji kota - 20,00 zł brutto,
 1. każda osoba odbierająca swoje zwierzę odłowione na skutek ucieczkiponosi opłatę w wysokości 100 zł brutto plus koszty ewentualnego leczenia w Schronisku,
 2. w sytuacjach wyjątkowych wydanie zwierzęcia przez właściciela może nastąpić nieodpłatnie, wyłącznie za zgodą Kierownika Centrum Integracji Społecznej po przedłożeniu pisemnego wniosku właściciela zwierzęcia,
 3. nieodpłatnie wydaje się także zwierzęta zakwalifikowane przez lekarza schroniska jako wymagające specjalnej opieki (z widocznym uszczerbkiem na zdrowiu lub u których stwierdzono chorobę wymagającą dożywotniego specjalistycznego leczenia).
 1. W sytuacji ewentualnego zwrotu zwierzęcia z adopcji opłata adopcyjna oraz koszty utrzymania tego zwierzęcia poniesione przez osobę adoptującą nie podlegają zwrotowi.
 2. Usypianie ślepych miotów zgodnie z decyzją lekarza weterynarii następuje bezpłatnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku.