artykuł nr 1

Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.03.2020

OR.0050.33.2020

 

Zarządzenie Nr 33/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10.03.2020

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2020

 

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§1

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2020, udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Kwota dotacji w roku 2020

1

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Działania na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

5 000,00 zł

2

Koło Gospodyń Wiejskich Kłomnice

Szlakiem polskich twórców narodowych

1 000,00 zł

3

Fundacja Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat

Aktywny Senior zwiedza Polskę

1 000,00 zł

4

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Dratwa

Jubileusz 5-lecia Zespołu Tanecznego Senioritki

1 000,00 zł

 

2. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2020 roku jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji oraz podpisanie umowy

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.