artykuł nr 1

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.02.2020

OR.0050.18.2020

ZARZĄDZENIE NR 18/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10 lutego 2020 roku

 

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje :

 

§ 1. Powierza się Pani Barbarze Mizera – Inspektorowi reintegracji zawodowej – pełnienie obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na czas określony tj. do czasu rozstrzygnięcia naboru na to stanowisko.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.