artykuł nr 1

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2020

OR.0050.17.2020

Zarządzenie Nr 17/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 07.02.2020r.

 

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j.), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

 

zarządza się, co następuje:

 § 1

1. Konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poddane zostają projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

 

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

- zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

2. Konsultacje z podmiotami o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w dniach od 17 do 24 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

3. Formą przeprowadzenia konsultacji jest zgłaszanie uwag dotyczących projektów uchwał, o których mowa w ust. 1. Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można zgłaszać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro) lub pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 17 do 24 lutego 2020 r. na zamieszczonym formularzu.

 

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1 jest Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Dawid Smolarek.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.