artykuł nr 1

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.02.2020

Zarządzenie nr 16/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 03.02.2020

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2020 roku

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.poz.506 z późn.zm.) oraz art.14 w związku z art.2 pkt 1,2,3 i 4, art.13 pkt.3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.2356 z późn.zm.)

Wójt Gminy Kłomnice,

Zarządza co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2020 roku.

§2

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

§3

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie o którym mowa w §3 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.klomnice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.