artykuł nr 1

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2020

OR.0050.13.2020

 

Zarządzenie Nr 13/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30.01.2020r.

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.
 

  Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

 

zarządza się, co następuje

§ 1

  Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów placówek oświatowych jako procent od wynagrodzenia zasadniczego według poniższego zestawienia:

Agnieszka Rataj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłomnicach -  30%

Artur Raźniak   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach   -   30%

Katarzyna Jurkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garnku   - 30%

Dorota Kowalik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witkowicach - 30%

Marian Szyszka   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie   - 30%

Olga Gonera               - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie       -      30%

Anna Gała   - p.o.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarach - 30%

Edyta Deszcz   - Dyrektor Przedszkola w Kłomnicach -  30%

Jadwiga Ligocka   - Dyrektor Przedszkola w Rzerzęczycach -   30%

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia  01.02.2020r. do dnia 30.06.2020r.