artykuł nr 1

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2020

OR.0050.12.2020

Zarządzenie Nr 12/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30.01.2020r.

 

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

 

  Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

 

zarządza się, co następuje

§ 1

  Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla Dyrektorów placówek oświatowych w kwotach według poniższego zestawienia:

Agnieszka Rataj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłomnicach -  800,00zł

Artur Raźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach   -  800,00zł

Katarzyna Jurkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garnku   -  800,00zł

Dorota Kowalik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witkowicach -  800,00zł

Marian Szyszka   - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie   -  700,00zł

Olga Gonera -   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie   -  700,00zł  

Anna Gała   - p.o.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarach   - 700,00zł

Edyta Deszcz   - Dyrektor Przedszkola w Kłomnicach     -  500,00zł

Jadwiga Ligocka   - Dyrektor Przedszkola w Rzerzęczycach   -  650,00zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od dnia  01.02.2020r. do dnia 30.06.2020r.