artykuł nr 1

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.01.2020

OR.0050.7.2020

Zarządzenie Nr 7/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia w dzierżawę części działki w miejscowości Rzeki Małe.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydzierżawia się od P. Elżbiety Hellebrandt część działki nr 450 o wymiarach około 30 x 45 m2 położonej w miejscowości Rzeki Małe, obręb geodezyjny Rzeki Małe, na okres 1 roku tj. od 20.01.2020 r. do 19.01.2021 r., z przeznaczeniem pod plażę w w/w miejscowości.

§ 2. Ustala się czynsz dzierżawny za w/w okres dzierżawy w wysokości 1200 zł rocznie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.