artykuł nr 1

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2020

OR.0050.2.2020

Zarządzenie Nr 2/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kłomnice

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869) jak również na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 124/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie budżetu gminy na 2020 rok oraz Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020 - 2029 zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  1) Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków na 2020 rok między paragrafami w obrębie grup paragrafów danego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

2) Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020 - 2029 oraz umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (wykaz umów został określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia).

 

§ 2.  1) Zmiany w planie finansowym w zakresie określonym w § 1 kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje poprzez wydanie zarządzenia.

2) O dokonaniu zmian kierownik jednostki organizacyjnej informuje Wójta Gminy Kłomnice w terminie 7 dni od dokonania zmiany, nie później niż do końca danego miesiąca.

 

§ 3.  O zaciągnięciu zobowiązania o którym mowa w § 1 ust. 2 kierownik informuje Wójta w terminie 7 dni od zawarcia umowy.  

 

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Gminy Kłomnice.

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 214 KB