artykuł nr 1

Protokół Nr XI.2019

XI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 18.10.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:42.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XI sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. B. Łasińską, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni nieobecni:

Adam Derda

Józef Koza

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie – Sądu Pracy – podjęcie uchwał.

8. Zmiana w Budżecie Gminy na rok 2019 - uchwała

9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice – etap I.

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski i komunikaty.

13.  Zamknięcie obrad sesji. 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (13„za”) przyjęli porządek obrad,

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Gminy.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Paweł Kowalik

2)   Marek Szymczak

3)   Wojciech Szymczyk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7.

Ad. 6

Brak interpelacji i zapytań radnych.

Ad. pkt 7

Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie – Sądu Pracy – podjęcie uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek  poinformował, że Rada Gminy powołała Zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, którzy sprawdzili i zaopiniowali kandydatów zarówno pod względem zgodności z przepisami jak i dołączonych dokumentów do kart zgłoszeń. Następnie poprosił o odczytanie Protokołu w/w Zespołu z posiedzenia w dniu 01.10.2019r. -  załącznik nr 8 do protokołu.

Zgodnie z odczytanym w/w protokołem poinformowano, że zgłoszono dwóch kandydatów na ławników t.j.

1) p. Burzyńska Anna – do Sądu Okręgowego w Częstochowie

2) p. Jurczyk Sławomir – do Sądu Rejonowego w Częstochowie-Sądu Pracy.

Nie zgłoszono drugiego kandydata do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych wraz z regulaminem.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt uchwały.- zał. 9 do protokołu.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Za – 13 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 10  do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę.

Przewodniczący przypomniał, że głosowanie na ławnika do Sądu Okręgowego oraz na ławnika do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy zostanie przeprowadzone oddzielnie przez Komisję Skrutacyjną.

Następnie dodał, że do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory na ławnika do sądów powszechnych zgłosili się:

1) Igielski Tomasz

2) Łapeta Jarosław

3) Nalewajka Małgorzata

Kolejno przeprowadzono głosowanie za przyjęciem w/w składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

Za – 13 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Komisję Skrutacyjną do przystąpienia do przeprowadzenia tajnych wyborów na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie, a w następnej kolejności  przeprowadzenie wyborów na ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie Sądu Pracy.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnych wyborów na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Poproszono zgodnie z listą obecności w kolejności alfabetycznej pojedynczo radnych, którym wręczono kartę do głosowania. Po czym, każdy radny udał się do wskazanego miejsca z parawanem do oddania głosu, a następnie każdy z nich wrzucił kartę do głosowania do urny.

Po oddaniu wszystkich głosów Przewodniczący Rady Gminy zarządził 3 minuty przerwy w obradach na przeliczenie głosów i wypełnienie protokołu z głosowania.

9:33-9:36

Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej p. M. Nalewajkę o odczytanie Protokołu z przeprowadzonego tajnego wyboru na ławnika do Sądu Okręgowego. – załącznik 12 do protokołu.

Zgodnie z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że w głosowaniu tajnym jednogłośnie ławnikiem do Sądu Okręgowego została p. A. Burzyńska, co równoznaczne jest z przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie przyjętej uchwały. – załącznik 13 do protokołu.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnych wyborów na ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie – Sądu Pracy. Poproszono zgodnie z listą obecności w kolejności alfabetycznej pojedynczo radnych, którym wręczono kartę do głosowania. Po czym, każdy radny udał się do wskazanego miejsca z parawanem do oddania głosu, a następnie każdy z nich wrzucił kartę do głosowania.

Po oddaniu wszystkich głosów Przewodniczący Rady Gminy zarządził 3 minuty przerwy w obradach na przeliczenie głosów i wypełnienie protokołu z głosowania.

9:42-9:45

Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej p. M. Nalewajkę o odczytanie Protokołu z przeprowadzonego tajnego wyboru na ławnika do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy. – załącznik 14 do protokołu.

Zgodnie z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że w głosowaniu tajnym większością głosów ławnikiem do Sądu Rejonowego –Sądu Pracy został p. S. Jurczyk, co równoznaczne jest z przyjęciem Uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie – Sądu Pracy oraz poprosił Komisję Uchwał i wniosków o odczytanie przyjętej uchwały. – załącznik 15 do protokołu.

Przewodniczący podziękował Komisji Skrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Ad. 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 16 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2019 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad.9

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

M. Szymczak  – odczytał w/w projekt – załącznik 18 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

Ad. 10a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

P. Kowalik– odczytał w/w projekt- załącznik 20 do protokołu.

Głos zabrał p. A. Śliwakowski – z-ca Wójta omawiając szczegółowo projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 10b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice – etap I..– zał. 22 do protokołu

W. Szymczyk – odczytała projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. B. Lara.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat – zał. nr 24 do protokołu

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. B. Lara. Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11

P. Adam Śliwakowski Z-ca Wójta Gminy w pierwszej kolejności omówił działalność międzysesyjną -załącznik do protokołu – 26.

Ad. 12

Głos zabrał V-ce Starosta Powiatu Częstochowskiego Pan Jan Miarzyński omawiając działalność powiatu za okres 2-3 miesięcy:

- aktualne prace przy scaleniu miejscowości Zawada, Śliwaków, Zberezka,

- zakończenie budowy zatoki autobusowej w msc. Pacierzów

- aktualne prace przy budowie mostu w Zawadzie

- zakończenie malowania pasów na ul. Kolejowej w msc. Rzerzęczyce

- odczytano odpowiedź z Wód Polskich w sprawie konserwacji rz. Widzówki

- omówienie realizacji  inicjatywy p. W. Kopki w sprawie pomiaru poziomu zanieczyszczeń i hałasu przy drodze krajowej DK-91

- omówiono dokonanie pomiaru natężenia ruchu przy Dk-91 ,

- informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody o lekarza ratownika medycznego do zespołu karetki

- omówiono plany budowy przejścia dla pieszych z azylem w msc. Zawada na wysokości szkoły podstawowej

- omówiono problem konserwacji rowu w ms,c Pacierzów

- wystąpiono o weryfikację strat po opadach deszczów na niektóre drogi powiatowe, po pierwszej weryfikacji Wojewoda nie uznał tych strat

- fundusz dróg samorządowych- złożono 3 wnioski na drogi powiatowe, podpisano wstępną umowę m.in droga Kłomnice, Zdrowa, Borowno, Kruszyna i powrót do Witkowic.

Zapytanie do V-ce Starosty zadał p. B. Żurek przewodniczący Rady Gminy w sprawie dostępu do szybkiego Internetu m.in. darmowy Internet dla szkół na jakim etapie są aktualne działania?

V-ce Starosta udzielił wyczerpującej odpowiedzi.

Sekretarz p. B. Mizera zapytała czy powiat poczynił starania o powołanie koronera?

9:43 A. Wilk opuścił posiedzenie.

V-ce starosta na chwilę obecną nie był w stanie dzielić odpowiedzi.

Na zakończenie p. J. Miarzyński poruszył  temat budowy gazociągu w msc. Zdrowa.

ad. 13

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XI sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek                                                                

Protokołowała:

 E. Wilk