artykuł nr 1

Protokół Nr X.2019

X sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 11.09.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:35.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył X sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. B. Łasińską, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny p. J. Łapeta - spóźniony

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Wójt Gminy Kłomnice p. P. Juszczyk wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu: pkt 9d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 9d) do porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów– protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonym

punktem 9d)

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad,

 

Porządek obrad:

Otwarcie X sesji Rady Gminy.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  6. Zmiana w budżecie gminy na rok 2019 - uchwała
  7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)  zaciągnięcia kredytu przez Gminę Kłomnice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych                           zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

  b) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych

  c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest       ta sama nieruchomość.

  d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy               Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.

    10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o             działalności międzysesyjnej.

    11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice wniesionej przez Pana H. P.

    12. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice wniesionej przez Panią A. M.

    13. Wolne wnioski i komunikaty.

    14. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Adam Derda

2)   Włodzimierz Kopka

3)   Wanda Kusztal

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8.

Ad. 6

Brak interpelacji i zapytań radnych.

Pytanie zadał sołtys p. Sz. Wdowiński czy były prowadzone jakieś rozmowy z PKS w sprawie zawieszenia kursów.

Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

W. Kusztal  – odczytała w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2019 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 2 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

Ad.8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

W. Kopka  – odczytał w/w projekt – załącznik 11 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 3 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

Ad. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Kłomnice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

A.Derda– odczytał w/w projekt- załącznik 13 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik omawiając na jakich zasadach ma zostać zaciągnięty kredyt m.in. w 3 transzach.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 3 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.– zał. 15 do protokołu

W.Kusztal – odczytała projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu p. B. Lara.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.– zał. nr 17 do protokołu

W. Kopka – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu p. B. Lara.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.  9d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.– zał. nr 19 do protokołu

A.Derda – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówił p. P. Juszczyk Wójt Gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.

za – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10

P. Piotr Juszczyk Wójt Gminy w pierwszej kolejności odpowiedział na pytanie sołtysa p. Sz. Wdowińskiego w sprawie zawieszenia kursów przez PKS oraz poinformował o wynikach dotychczasowych rozmów z PKSem. Następnie omówił działalność międzysesyjną m.in. obchody 100-lecia straży OSP Zawada, 100-ecie OSP Karczewice-Garnek, obchody 90-lecia OSP Rzerzęczyce, wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie podpisania umowy na ul. polną w Pacierzowie, wystąpienie w TV Orion i NTL w sprawie DK-91. Prace z działalności międzysesyjnej wszystkich referatów Wójt Gminy przekazał jako załącznik do protokołu – 21. Przewodniczący p. B. Żurek poprosił p. W. Kopkę o odczytanie pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Głos w sprawie planów odnośnie bezpieczeństwa DK-91 zabrał Przewodniczący p. B. Żurek oraz Kierownik P. B. Lara w sprawie wymogów dostosowania planu zagospodarowania przestrzennego do aktualnej sytuacji na drodze krajowej.

Ad. 11

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice wniesionej przez Pana H.P. Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice stanowi załącznik do protokołu. – zał. 22.

Głos w sprawie zabrał skarżący p. H.P., który w pierwszej kolejności przedstawił swoje zdanie na temat zadań jakie ma wykonywać samorząd m.in zbiorowe zaspakajanie potrzeb gminy Kolejno został przytoczony artykuł z KPA mówiący o tym, że organ powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Skarżący poinformował, że skargę należało rozpatrzyć do dnia 08 września, a obecnie jest 11 września czyli skarga jest po terminie. Następnie przytoczył argumenty za powołaniem nieodpłatnie Komisji społecznej, która działałaby na korzyść całego społeczeństwa. Skarżący przytoczył treść art. 18 ustawy o samorządzie gminnym o zadaniach rady oraz wyraził swoją opinię w temacie uzasadnienia Komisji Skarg wniosków i petycji jakoby Rada Gminy była właściwym organem do rozpatrzenia wniosku. Skarga powinna być zasadna z uwagi na przekroczenie terminu przekazania wniosku zgodnie z właściwością o tydzień czasu oraz przytoczył rozstrzygnięcia skarg z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, aby skarżący wrócił do tematu w jakim jest rozpatrywana skarga a mianowicie brak rozpatrzenia wniosku przez Radę Gminy w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego. Głos w sprawie zabrała p. B. Łasińska radca prawny, która informowała, że terminy zostały dochowane, jednak skarżący nie chciał słuchać wyjaśnień. Po burzliwej dyskusji oraz na wniosek radnego p. A. Wilka Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały.

W. Kusztal – odczytała projekt uchwały.- załącznik nr 23.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się –1 głos

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.12

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 12 Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice wniesionej przez Panią A.M. Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice stanowi załącznik do protokołu. – zał. 25

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały.

W. Kopka – odczytała projekt uchwały.- załącznik nr 26.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

za – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się –1 głos

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 13

Brak wolnych wniosków i komunikatów

Ad. 14

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady X sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z X Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk