artykuł nr 1

Protokół Nr IX.2019

IX sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 27.06.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:10 do 11:22.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył IX sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny nieobecny – p. Adam Derda oraz p. Andrzej Wilk

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Wójt Gminy Kłomnice p. P. Juszczyk wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktów: pkt 12a) Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok. oraz pkt 14c) Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 12a) do porządku obrad.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów– protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 14c) do porządku obrad.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów– protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi punktami 12a) i 14c)

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (15„za”) przyjęli porządek obrad,

 

Porządek obrad:

1,Otwarcie IX sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Raport o stanie gminy Kłomnice za 2018 r.

8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.

10. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.

11.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,

b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,

12. Zmiana w budżecie gminy na rok 2019 – uchwała

a) Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok.

 13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

b) udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

c) podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

16. Ponowne rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

17. Wolne wnioski i komunikaty.

 18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8

 

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Włodzimierz Kopka

2)   Tomasz Igielski

3)   Anna Koza

Przystąpiono do głosowania.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9.

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek złożył zapytanie w sprawie stanu działań, prac nad ujęciem wody w Witkowicach?

Radny p. M. Szymczak prosił o interwencję w sprawie uszkodzonego mostu na Zamłyniu w m. Skrzydlów.

Radny p. T. Igielski złożył dwie interpelacje w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2019 roku  oraz połączenia ulicy Błonie w Garnku z drogą do miejscowości Kuźnica.

Sołtys Rzerzęczyc p. A. Śpiewak złożył zapytanie do Przewodniczącego Rady Gminy jakie środki zostały zabezpieczone na modernizację wodociągów w naszej gminie? Do Wójta Gminy zostało złożone zapytanie odnośnie podwyżek wody i ścieków skoro woda w Rzerzęczycach nie jest dostarczana? Zgłosić się do Nadleśnictwa w sprawie naprawy dróg gminnych, gdyż najwięcej niszczonych jest przez Nadleśnictwo spowodowane wywożeniem drzewa z lasu?Może Nadleśnictwo wtedy podejmie stosowną uchwałę, że w przypadku zniszczenia drogi przez wywóz, wyrąb drzewa drogi zostaną odbudowane. Kolejne zapytanie było skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy jakie są konsekwencje dla Wójta w sprawie uznanie skargi za zasadną na poprzedniej sesji?

P.A. Śpiewak poprosił Wójta Gminy o przekazanie p. Janowi Miarzyńskiemu, że na ul. Kolejowej nr 1,3 i 14 zapada się chodnik przy zasuwach wodociągowych oraz zapadają się studzienki kanalizacyjne, które są w drodze na skrzyżowaniu ul. Skrzydlowska, Kolejowej i Wolności oraz przy ul. Skrzydlowskiej nr 26. Sołtys zgłosił wniosek o wykoszenie trawy i wykarczowanie samosiejek w parku w Rzerzęczycach z uwagi na plagę komarów oraz wykoszenie drogi gminnej od ul. Polnej do pól, gdyż jej stan nie pozwala na przejechanie ciągnikiem. Dodatkowo p. A. Śpiewak poprosił, aby poinformować powiat by uprzątnął działkę przy ul. Bagnistej, na której składowane były odpady drogowe po wykonanej inwestycji na drodze powiatowej.

Kolejną prośba dotyczyła zmiany zasad rozliczenia dotacji przez Klub sportowego „ORKAN” Rzerzęczyce wydłużenia terminów na ich rozliczenie, gdyż tylko Klub z Rzerzęczyc otrzymał informację z Urzędu, aby złożyć sprawozdanie częściowe w ciągu 7 dni.. W odpowiedzi głos zabrała radna p. A. Koza przypominając p. A. Śpiewakowi zasady rozliczania dotacji.

Zapytanie złożył sołtys Michałowa Kłomnickiego p. Z. Modlasiński z prośbą o wyjaśnienie sprawy drogi łączącej Michałów Kłomnicki z Rzerzęczycami, gdyż prawdopodobnie po scaleniu wsi Rzerzęczyce te drogi się mijają i rolnicy uprawiający tam pola jeżdżą po łące zamiast po drodze.

 

 Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do pkt. Raport o stanie gminy Kłomnice za 2018 r. Krótko wspomniał jakie zasady musieli spełnić mieszkańcy, aby wziąć udział w debacie. Z uwagi na brak zgłoszeń w debacie głos będą mogli zabrać tylko radni.

Głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk przybliżając obecnym na sali zakres tematyczny Raportu o stanie gminy.

 

ad pkt 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2018 r.

Przewodniczący p. B. Żurek przypomniał, że wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z Raportem, gdyż był dostępny przez 1,5 miesiąca oraz przeszedł do debaty udzielając głosu zainteresowanym radnym.

W debacie udział wzięli radni: p. B. Żurek, p. W. Kopka, p. T. Bartnik, p. K. Wilkoszewski, p. M. Szymczak. Na wszystkie zadane pytania szczegółowo odpowiedział Wójt Gminy Kłomnice.

 

ad. pkt 9

Przewodniczący przeszedł do omawiania pkt.” Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.” – projekt uchwały zał. nr 10 do protokołu

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za udzieleniem wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że Wójt otrzymał od Rady Gminy Kłomnice wotum zaufania za 2018 rok podejmując bezwzględną większością głosów stosowną uchwałę.

 

ad. pkt 10a)

W pkt 10a) Skarbnik Gminy p. E. Dąbrowska odczytała Uchwałę nr 4200/VI/78/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – pozytywna opinia (załącznik 12 do protokołu).

ad. pkt 10b)

Następnie w pkt 10b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. P. Kowalik odczytał opinię o wykonaniu budżetu Gminy Kłomnice oraz wniosek o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium. Opinia oraz wniosek zostały pozytywnie rozpatrzone (załącznik 13 do protokołu).

ad. pkt 10c)

W pkt 10c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. P. Kowalik odczytał Uchwałę nr 4200/VI/111/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłomnice, która została pozytywnie zaopiniowana (załącznik 14 do protokołu).

ad. pkt 10d)

Pkt. 10d) Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa p. W. Kopka odczytał wniosek stałych komisji Rady Gminy w spawie przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Stałe komisje Rady Gminy nie wniosły uwag dotyczących wykonania z budżetu gminy za 2018 rok (załącznik 15 do protokołu).

ad. pkt 11a)

A. Koza – odczytała projekt uchwały w sprawie Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – zał. 16 do protokołu.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy obecni radni tj. 13 osób.

Protokół z głosowania  stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 11b

Na podstawie powyższego Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poprosił członka Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice (załącznik 18 do protokołu). Po odczytaniu głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice oraz zapytano obecnych radnych czy mają uwagi do projektu.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych

- przeciw – głosowało 0 radnych

- wstrzymało się  - 0 radnych

Protokół z głosowania  stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosów za.

Rada Gminy Kłomnice jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium za 2018 rok. W ramach podziękowań za udzielone absolutorium głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice p. P. Juszczyk.

 

Ad. 12

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

W. Kopka  – odczytał w/w projekt – załącznik 20 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2019 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12 a)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok.

A. Koza  – odczytała w/w projekt – załącznik 22 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik wyjaśniając przyczynę uchwały zmieniającej.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019 rok.. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad.13

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029 – uchwała.

T. Igielski  – odczytał w/w projekt – załącznik 24 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2029. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad. 14a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych–załącznik nr 26 do protokołu. Przewodniczący poinformował, że do w/w zespołu wytypowani zostali p. W. Kusztal, p. T. Bartnik oraz p. K. Wilkoszewski. wszyscy wyrazili zgodę na bycie członkiem zespołu. Innych kandydatów nie zgłoszono.

W. Kopka– odczytał w/w projekt.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 14b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.– zał. 28 do protokołu

A. Koza – odczytała projekt uchwały.

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 14c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego– zał. nr 30 do protokołu

T. Igielski – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy p. P. Juszczyk.  

Głos w sprawie zabrał radny p. T. Igielski .

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 31 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

ad. pkt 15

Wójt poinformował, że przekaże wiadomość niezwłocznie odnośnie uszkodzonego mostu w Skrzydlowie, aby jak najszybciej tym się zająć.

Odnośnie interpelacji złożonych przez Pana T. Igielskiego pan p. Juszczyk Wójt Gminy poinformował, że zostanie udzielona dokładna odpowiedź na piśmie.

W sprawie zapytania p. A. Śpiewaka dot. wystąpienia do Nadleśnictwa p. Wójt potwierdził problem a szczególnie na terenach Rzerzęczyc, Rzek czy w Kłomnicach oraz poinformował, ze będzie prowadził rozmowy w tej kwestii z Nadleśnictwem. Kolejne zapytania od p. A. Śpiewaka część zostanie przekazana do Starostwa, a część już została zlecona.

Odnośnie pytania p. Z. Modlasińskiego Wójt poinformował, że przeanalizuje sprawę i wyjaśnią, aby drogi się nie mijały.

Następnie p. Wójt odpowiedział w sprawie ujęcia w Witkowicach oraz prac na ujęciu wody w Zdrowej, które docelowo ma zastąpić ujęcie wody w Witkowicach.

Na zakończenie punktu Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek odpowiedział na zapytanie sołtysa Rzerzęczyc p.A. Śpiewaka wyjaśniając zapis uchwały, gdzie uznając skargę za zasadną Rada Gminy nie musi „karać Wójta” a jedynie stwierdza zasadność skargi.

W sprawie cen wody wypowiedziała się Kierownik p. M. Bąk wyjaśniając, że podwyżki nie są nowością, gdyż w tamtym roku gminy zostały zobligowane do ustalenia stawek na 3 lata do przodu. uchwała była podejmowana w roku jak sołtys był jeszcze radnym i sam podejmował uchwałę więc powinien znać stawki. Następnie wypowiedziała się w temacie budowy ujęcia wody w Zdrowej na jakim etapie jest realizacja inwestycji. problemy z woda w Rzerzęczycach były spowodowane pracami remontowymi na ujęciu wody w Witkowicach – awaria sterownika, który jest odpowiedzialny za przelewanie wody ze studni do studni. Sytuacja aktualnie jest opanowana.

 

ad. pkt 16

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 16. Ponowne rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice. Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice stanowi załącznik do protokołu. – zał. 32.

Głos w sprawie zabrał skarżący p. H.P. stawiając wniosek formalny o przegłosowanie, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad z uwagi, ze skarżące nie był zaproszony na komisje i nie był zapoznany ze stanowiskiem  komisji.

W. Kopka odczytał projekt uchwały.- zał.33

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 1 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Głos zabrał skarżący odczytując fragment uzasadnienia do Uchwały 75/VIII/2019. Następnie skarżący wypowiadał się w sprawie unieważnionej uchwały dot. statutu Gminy Kłomnice oraz diet sołtysów. Kolejno zwrócił uwagę na zmienność decyzji przez Radę Gminy oraz postanowił o dochodzeniu prawdy obiektywnej.

 

ad. pkt 17

Radna p. M. Nalewajka zaprosiła na IV sołecki Rajd Rowerowy start godz. 14:00 14 lipca 2019 roku.

Głos zabrał p. A. Śpiewak informując, że Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice wprowadził w błąd, gdyż pod opublikowanym Raportem o stanie gminy nie było informacji dla mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w debacie, a w postanowieniu o zwołaniu sesji powołany jest artykuł ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o uprawnieniu przewodniczącego do zwołania o sesji. Przewodniczący poinformował, że jest to wymóg narzucony ustawą a nie przez organ gminy.

Głos zabrał mieszkaniec gminy w imieniu swojej siostry mieszkającej przy ul. Częstochowskiej w Kłomnicach zwracając uwagę na wzmożony ruch na drodze krajowej DK-91. 11 czerwca zostało złożone pismo, aby wyremontować studzienki kanalizacyjne w drodze przejazdowej. Zostały one częściowo naprawione. Poprosił o przeprowadzenie badań natężenia ruchu ora z uwagi na zbyt szybką jazdę założyć radar drogowy. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Kłomnice.

Ad.  pkt 18

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady IX sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z IX Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk