artykuł nr 1

Protokół Nr VIII.2019

VIII Sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 23.05.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 12:06.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył VIII sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizerę, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, V-ce Starostę Jana Miarzyńskiego, nowo wybranych sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny nieobecny – p. Adam Derda

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Pkt 11a) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski złożył wniosek o wprowadzenie punktu Rozpatrzenia wniosku o ulepszenia działań organizacyjnych umożliwiających przyznawanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Gminy Kłomnice oraz publikacja na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach informacji o procedurze składania wniosków o przyznanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 11a) do porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów– protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. wraz z wprowadzonym pkt 11 a)

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (15„za”) przyjęli porządek obrad,

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Wręczenie legitymacji nowo wybranym sołtysom na kadencję 2019-2023 oraz podziękowań sołtysom poprzedniej kadencji.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

8. Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) uchylająca uchwałę nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku.

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Garnku przy ul. Klonowej.

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek. Kuźnica, Zawada, Zberezka.

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

h) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową przy drodze powiatowej nr 1029S w m. Pacierzów, gmina Kłomnice.

j) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

10. Rozpatrzenie pisma z dnia 28.02.2019 roku skierowanego do Rady Gminy Kłomnice.

11. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

a) Rozpatrzenie wniosku o ulepszenia działań organizacyjnych umożliwiających przyznawanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Gminy Kłomnice oraz publikacja na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach informacji o procedurze składania wniosków o przyznanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.

12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

13. Wolne wnioski i komunikaty.

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek razem z Wójtem Gminy Kłomnice p. P. Juszczykiem w pierwszej kolejności podziękowali sołtysom, którzy zakończyli kadencję za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności jak i całego sołectwa: Barbara Młyńska sołtys w latach 2003-2019, Zofia Woch sołtys w latach 1995-2019, Jerzy Baran sołtys w latach 1999-2019, Wiesława Jędras sołtys w latach 2011 – 2019.

Kolejno wręczono legitymacje obecnym sołtysom, którzy zostali wybrani na nową kadencję 2019-2023: Krzysztof Bekus, Janusz Bławat, Halina Koza, Tomasz Sojda, Stanisław Matuszczak, Aneta Krok, Monika Kokoszka, Zbigniew Modlasiński, Małgorzata Błaszczyk, Kazimierz Rzepa, Marian Piasecki, Robert Jurczyk, Magdalena Kuras, Andrzej Śpiewak, Olga Skibińska, Andrzej Powroźnik, Małgorzata Nalewajka, Andrzej Wilk, Agata Dąbrowska.

 

Ad.5

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

 

Ad. 6

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Włodzimierz Kopka

2)   Paweł Kowalik

3)   Wojciech Szymczyk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8.

 

Ad. 7

Brak interpelacji i zapytań od radnych.

Zapytanie do Wójta Gminy od Pana W. B., że ponad rok temu zgłoszono sprawę palenia mebli w jednostce OSP Konary, a do chwili obecnej nic z tym nie zrobiono. Następnie p. W. Bruś przytoczył zdarzenie z zebrania wiejskiego w Konarach podczas wyboru sołtysa, gdzie zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt. dot. sprawozdania sołtysa z 4 letniej kadencji, wniosek nie przeszedł. W. Brus poinformował, że sołtys do tej pory spala te meble.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o sformułowanie zapytania do Wójta lub poczekanie do pkt. Wolne Wnioski i komunikaty.

W. Bruś: Czy będą rozliczeni winowajcy i będą wyciągnięte wnioski personalne jak i finansowe?

Mieszkanka Gminy: Czy gmina wystąpiła do Wojewody o dofinansowanie do opieki wytchnieniowej?

Pan A. Śpiewak zwrócił uwagę, że nie ukazały się nigdzie życzenia dla strażaków z okazji Dnia Strażaka mimo powołanego działu Promocji.

Kolejne zapytanie dot. braku zaproszenia sołtysów na wręczenie legitymacji sołeckich, a sołtysi dowiedzieli się z Postanowienia Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny T. Igielski opuścił obrady.

Następnie pan A. Śpiewak poinformował, że list kosztuje 3,60 zł, a  sołtysi za roznoszenie nakazów mieli płacone 1,50 zł, , teraz cena od listu wzrosła do 5,20 zł, a sołtysi dalej mają płacone 1,50 zł oraz zapytał czy Pan Wójt podwyższy kwotę dla sołtysów?

Radny T. Igielski powrócił na obrady.

Kolejno sołtys p. A. Śpiewak poinformował, że zgłaszał W-ce Wójtowi potężnż kałużę na nowo zrobionej drodze powiatowej przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej, Skrzydlowskiej i Szkolnej na wysokości posesji 90. Również sprawa została zgłoszona do Starosty, V-ce Starosty Częstochowskiego . Po interwencji przyjechali ruszyli studzienkę i cała woda zeszła. Następnie p. A. Śpiewak zauważył, że na długości ul. Skrzydlowskiej pojawił się problem, źle odprowadzonych wód burzowych, które spływają do naszej kanalizacji, co generuje koszty gminie i należy się tym zająć.

Pan. A. Śpiewak zadał w tym temacie pytanie do V-ce Starosty kiedy te usterki zostaną zlikwidowane bo woda stoi nadal przy posesji 81 i 90, a po przeciwnej stronie została założona kratka ale za naszą studzienką kanalizacyjną, przez co woda jest zbierana przez studzienkę a nie przez kratkę. Jeszce jedna usterka do kratka zamontowana przy skrzyżowaniu ul. Skrzydlowskiej i ogrodowej jest założona 7 cm wyżej niż droga, przy zjeździe na ul. leśną kanał jest zrobiony powyżej asfaltu przez co stoi woda.

Mieszkaniec W. Bruś – wybój na drodze przy ul. Częstochowskiej na wysokości nr 27.

 

Ad.8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

W. Kopka  – odczytał w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały oraz wyjaśniając zmianę w zał. nr 2 do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2019 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały uchylającej uchwałę nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku.–załącznik nr 11 do protokołu.

W. Szymczyk– odczytał w/w projekt.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.– zał. 13 do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso – zał. nr 15 do protokołu

W. Kopka – odczytał projekt uchwały.

Uwag nie było..

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9d 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Garnku przy ul. Klonowej.

W. Szymczyk – odczytał projekt uchwały - zał. 17 do protokołu

P. W. Kopka odczytał stanowisko nieobecnego inwestora M. Szymczaka -  zał. 18

Głos zabrała Kierownik p. B. Lara omawiając kwestie formalne oraz omówiła procedurę na podstawie obowiązujących przepisów.

P. W. Kopka odczytał Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie w sprawie wstrzymania użytkowania budynków gospodarczych wraz z jego rozbudową wydaną powyższemu przedsiębiorcy.

Głos w sprawie zabrali sąsiedzi – mieszkańcy Gminy Kłomnice, którzy sprzeciwiają się prowadzeniu działalności przez powyższego przedsiębiorcę z uwagi na uciążliwość inwestycji z uwagi na hałas.

Dodatkowo głos w sprawie  zabrał p. A. Śpiewak oraz Kierownik p. B. Lara.

Więcej uwag nie zgłoszono

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

za – 6 głosów

przeciw – 5 głosów

wstrzymało się – 3 głosy

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad. 9e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek. Kuźnica, Zawada, Zberezka. – zał. nr 20 do protokołu.

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu p. B. Lara.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat(Adamów).– zał. 22.do protokołu.

W. Kopka – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu p. B. Lara.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9g

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat(Nieznanice).– zał. 24.do protokołu.

P. Kowalik  - odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu p. B. Lara.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice. – zał. nr 26 do protokołu.

W. Szymczyk  - odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu p. B. Lara.

Uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9i

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową przy drodze powiatowej nr 1029S w m. Pacierzów, gmina Kłomnice.– zał. nr 28 do protokołu.

W. Kopka  - odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówił Wójt p. P. Juszczyk.

Uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9j

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.– zał. nr 30 do protokołu.

Radna p. M. Nalewajka opuściła posiedzenie Rady Gminy

W. Szymczyk  - odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówił Kierownik ZEAS p. R. Gonera.

Uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 31 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 10

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 10. Rozpatrzenie pisma z dnia 28.02.2019 roku skierowanego do Rady Gminy Kłomnice.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie pisma złożonego przez p. H.P. w dniu 28.02.2019r.. – zał. 32.

Głos w sprawie zabrał skarżący p. H.P. wypowiadając się w sprawie publikacji artykułów w informatorze publicznym jakim jest Gazeta Kłomnicka, który powinna być głównym źródłem informacji i należy podawać w niej informacje do publicznej wiadomości, gdyż jest finansowana z publicznych środków. Kolejno skarżący przedstawił swój sposób widzenia realizacji zadania komunikacji władzy z mieszkańcami, która została wybrana demokratycznie przez mieszkańców i mieszkańcom ma służyć. Kolejno poinformował o przestrzeganiu prawa i samorządności zgodnie z zapisem art.83 Konstytucji RP. P. H.P. zwrócił uwagę na zapis w projekcie Uchwały, gdzie jej wykonanie powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice, a powinno być powierzone Wójtowi Gminy Kłomnice, co jest błędem pranym.

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 33.

Głos zabrał mieszkaniec Gminy p. H.P., radny p. M. Szymczyk oraz Wójt p. P. Juszczyk.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu.

za – 6 głosów

przeciw – 5 głosów

wstrzymało się – 2 głosy

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad.11

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 11. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

W. Kopka– odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 35.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach  – zał. 36

Głos w sprawie zabrała Kierownik GOPS p. A. Kubalska, że jako jednostka nie są przeciwni  zorganizowaniu takich świadczeń w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, gdyż jest to zadanie gminy i musimy je realizować. Dodatkowo zwrócono uwagę, że główną przyczyną wydania decyzji odmownej był brak osoby, która spełniała wszystkie kryteria do świadczenia  takich usług. W następnej kolejności p. Kierownik omówiła powyższe kryteria oraz przybliżono przebieg kilkukrotnego naboru na powyższe stanowisko, w tym zwracanie się do instytucji i placówek w Częstochowie jak i na terenie Gminy Kłomnice, które okazało się bezskuteczne. Kolejno p. A. Kubalska przybliżyła proponowane inne formy pomocy, na które skarżąca nie wyraziła zgody.

Głos w sprawie zabrała p. J.M. skarżąca przedstawiając zarzut jakim był błąd w ogłoszeniu w dacie określającej termin zgłaszania ofert. Kolejno skarżąca poinformowała, że znalazła takie 2 osoby z kwalifikacjami, którym brakowało „TUS-u”. Skarżąca poinformowała, że zostały tylko przeprowadzone 4 nabory w trakcie 8 miesięcy. Kolejno skarżąca zapytała radnych czy mieli możliwość zapoznania się z nową decyzją SKO, w której jasno jest napisane, że naruszono procedury postępowania administracyjnego. Skarżąca skierowała zapytanie do Kierownik GOPS na jakiej podstawie jest napisany nowy nabór jak nie są rozpisany plan terapeutyczny i nie ma jeszcze rozpisanych godzin. Następnie skarżąca zaproponowała, aby zlecić to podmiotom zewnętrznym, którzy posiadają takich specjalistów. Skarżąca zapytała panią Kierownik skoro rozpisany jest nabór to ile godzin według zaświadczenia ma przyznanych jej syn? Pani Kierownik w odpowiedzi poinformowała, że to 8 godzin. Skarżąca zaprzeczyła, gdyż w zaświadczeniu pisze, że 16 godzin – 8 godzin opiekuńczych i 8 godzin specjalistycznych. Pani Kierownik odpowiedziała, ze jeśli odpowiednia osoba zostanie zgłoszona to GOPS ustala liczbę godzin. Skarżąca poinformowała, że powyższe świadczenia nie muszą być realizowane fizycznie w domu tylko na terenie całej Gminy np. zajęcia sensoryczne wymagają specjalistycznej sali.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 37 do protokołu.

za – 8 głosów

przeciw – 4 głosy

wstrzymało się – 1 głos

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad.11a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 11a) Rozpatrzenie wniosku o ulepszenie działań organizacyjnych umożliwiających przyznawanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Gminy Kłomnice oraz publikacja na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach informacji o procedurze składania wniosków o przyznanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.

W. Szymczyk– odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 38.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach  – zał. 39.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 40 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

 

ad. 12

Wilk opuścił posiedzenie rady gminy.

Wójt odniósł się do braku życzeń dla strażaków na stronie, gdzie dopilnuje, aby nie dochodziło do takich sytuacji.

Odnośnie opłaty za roznoszenie nakazów dla sołtysów – Wójt poinformował, że przyjrzymy się tej sytuacji i rozpatrzymy, co da się zrobić.

P. Kowalik opuścił posiedzenie rady gminy.

Odnośnie zapytania p. W. B.- Wójt poinformował, że miał spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którzy dysponują dronami, które nadlatują nad daną miejscowość i prewencyjnie zbadają domy kto i czym pali oraz poinformował, że zostanie wystosowane oficjalne pismo o udostępnienie ich w celu przeprowadzenia prewencyjnej kontroli.

Pan Piotr Juszczyk Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej – zał. 40 do protokołu.

P. Kowalik i W. Szymczyk powrócili na posiedzenie rady gminy.

P. A. Koza opuściła obrady rady gminy.

Pan A. Śpiewak poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytania w sprawie studzienek kanalizacyjnych, do których spływa woda deszczowa z ul. Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach. Wójt poinformował, że sprawa zostanie zbadana przez referat.

Pan W. B. odniósł się do wiadomości w sprawie dronów oraz poinformował, że płyty paździerzowe z mebli zostały rozwożone po ludziach, a obecna sołtyska paliła nimi w poniedziałek. Dodatkowo Pan W. B. żąda przeprosin na łamach Gazety Kłomnickiej, gdyż nikt nie będzie wystawiał fałszywej cenzury na terenie Gminy Kłomnice przez grupę „przeciętniaków”. Zwrócił się także do przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie pisma, aby ustosunkował się czy to była skarga czy pochwała oraz dodał, że była to afera, którą trzeba było rozwiązać. Sprawę można pchnąć gdzieś dalej. Dodatkowo p. W. B. stwierdził, że cynizm jest głęboko zakorzeniony w tej Gminie, co ma wpływ na brak decydentów i dochodzenia przestrzegania prawa oraz podtrzymał stanowisko dot. przeprosin mieszkańców Konar jak jego.

V-ce Starosta – w sprawie zapytań p. A. Śpiewaka poinformował, że wszystkie te uwagi zostaną wzięte pod uwagę, gdyż pod koniec miesiąca planowany jest odbiór drogi. Prosił, aby sołtys przekazał je na piśmie albo, aby zostały przekazane przez p. Ewelinę z protokołu. Dodatkowo poinformował, że jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to można je zgłaszać przed terminem odbioru.- w sprawi zatoki autobusowej w Pacierzowie – planowane do końca roku zakończenie inwestycji a w przyszłym roku w Zawadzie. Podpisano też porozumienie dotyczące budowy przejścia dla pieszych w Zawadzie w okolicach szkoły. Przedstawił najważniejsze sprawy m.in.

- problem bobrów – zgłoszono do KOWRu oni są właścicielem działek w sprawie rozbioru tamy i aby było można cokolwiek zrobić potrzebna jest ich decyzja. Dyrektor Ochrony Środowiska również musi wydać zgodę na jej rozbiór. Przybliżono plan zmiany cieku.

- dokonano oględzin cieku wodnego Widzówka z Wodami Polskami w sprawie konserwacji.

Na posiedzenie przybył p. A. Derda.

- zgoda na sfinansowanie przebudowy mostu w Zawadzie, niedługo będzie ogłoszony przetarg.

- 18.04 zgłoszono do Funduszu Dróg Samorządowych zadania drogowe – największa inwestycja przebudowa drogi powiatowej od Kłomnic przez Zdrową, Kruszynę, Borowno z powrotem do Witkowic 15 km 35 mln koszt inwestorski.

- uszkodzenie  konstrukcji światłowodu w Pacierzowie – zgoda i decyzja o wykonaniu przez E-regionu na wykonanie naprawy.

- centrum projektu Polska Cyfrowa – wybrano i firmę do końca 2021 uruchomione zostaną światłowody a  do przyszłego września zostaną podłączone wszystkie placówki oświatowe publiczne – 10 letni bezpłatny abonament. Zostanie doprowadzony do 220 działek w Kłomnicach, w Rzerzęczycach 552, Garnek 243 pozostałe punkty można sprawdzić na internecie jest wykaz wszystkich punktów.

- przedstawiono problem doprowadzenia gazociągu z Lipicza, Konar, Pacierzów, Karczewice, Garnek, gdyż wiąże się to z problemami z infrastrukturą drogową, chodnikami.

P. H. P. kto decydował o ilości punktów światłowodu w danej miejscowości.

V-ce Starosta poinformował, że taką informację uzyskał a domniemywa, że takie dane zostały pozyskane z Gmin.

P. H. P poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie w w/w sprawie.

P. A. Śpiewak odniósł się do słów p. J. Miarzyńskiego, który poprosił o zgłaszanie uwag na piśmie w sprawie inwestycji drogowej w Rzerzęczycach. A mianowicie poinformował, że to zadanie powiatu i to powiat powinien o to zadbać, a po drugie zdjęcia czy pisma składane do Starosty, V-ce starosty,  Inspektora Nadzoru pozostały bez odpowiedzi oraz dodatkowo przypomniał punkty, w których stoi woda.

Przewodniczący p. T. Igielski odpowiedział w sprawie zarzutów p. W.B., gdzie do komisji została skierowana prywatna korespondencja, a na pismo o sprecyzowanie swoich żądań nie udzielił zainteresowany żadnej odpowiedzi.

M. Szymczak: co dalej z ul. Skrzydlowską, gdyż V-ce starosta twierdzi, że nie zostały wydane decyzje przejęcia tych działek przez powiat, a z tego co wiadomo dokumentacja leży w powiecie od 2015 roku. Ul. Skrzydlowska jest w opłakanym stanie.

V-ce Starosta odpowiedział, że regulacja stanu prawnego działek nie jest zakończona,

Pan M. Szymczak zapytał dlaczego tak długo to trwa a na prośbę o pokazanie dokumentacji w odpowiedzi otrzymał sms.

Nastąpiła wymiana zdań.

Na zakończenie głos zabrał sołtys p. S. Matuszczak z prośbą o organizację spotkań sołtysów z Wójtem. Wójt poinformował, że takie spotkania zostaną zorganizowane.

P. A. Śpiewak zwrócił się o wyjaśnienie, co w sytuacji jak skarga została uznana za zasadną jakie są konsekwencje dla Wójta. Przewodniczący p. B. Żurek poinformował, że razem z radcami prawnymi rozwiążą zaistniała sytuację.

 

Ad. 13

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z VIII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk