artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 08.11.2019r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. uchwały nr 33.VI.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjny Pacierzów
  2. uchwały nr 34.VI.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjny Chorzenice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Kłomnice, 42–270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

  Piotr Juszczyk

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Kłomnice z siedzibą Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, 42–270 Kłomnice i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  3. Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.klomnice.pl w zakładce urząd - ochrona danych osobowych.