artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice w dniach od 18 listopada do 9 grudnia 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu. Ponadto projekt zmiany Studium będzie w wyżej podanym terminie udostępniony na stronie internetowej gminy Kłomnice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, w sali sesyjnej, o godzinie 14.00.

Przedmiotem projektowanej zmiany Studium jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Projektowej, wyróżnionego i oznaczonego na rysunku zmiany Studium symbolem 1/19.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłomnice w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. projektu zmiany Studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej,

uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.

 

 

 

WÓJT GMINY

Piotr Juszczyk