artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019r.


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwał:

nr 60/VII/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice (dot. obszaru położonego w Niwkach pomiędzy ulicą Wiosenną i Mstowską),

nr 35/VI/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce (w rejonie ulicy Stawowej),

nr 63/VII/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Kłomnice (w rejonie ulicy Częstochowskiej).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych zmiany Studium i planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

W Ó J T G M I N Y

Piotr Juszczyk

 

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 5 maja 2016r., str. 1, z późn.zm.) informuję, że:

Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Kłomnice z siedzibą: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Pani Katarzyna Duda; e-mail: iod@klomnice.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu opracowania projektów:

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i rozpatrzenia złożonych wniosków zgodnie z art. 11 pkt 1 i 3 ustawy o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozpatrzenia złożonych wniosków zgodnie z art. 17 pkt 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wyznaczone na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Urzędu Gminy Kłomnice, zewnętrznym wykonawcom projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. sądy). Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje prawo żądania od Administratora:

dostępu do treści swoich danych osobowych,

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

ograniczenia ich przetwarzania.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.