artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice w sprawie wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek, Kuźnica, Zawada, Zberezka, sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 334.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Garnku przy ul. Klonowej, sporządzonego zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 345.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 do 30 kwietnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice w sali USC.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłomnice w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów miejscowych zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. planów, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.

 

 

W Ó J T

mgr Piotr Juszczyk