artykuł nr 1

Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

OR.0050.202.2019

ZARZĄDZENIE NR 202/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie: wdrożenia procedur mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment) dla Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 3O ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1018) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1751) zarządza się, co następuje:

§ 1

Każda jednostka organizacyjna Gminy Kłomnice posiada swój własny, utworzony przez bank, wydzielony rachunek VAT dla wszystkich posiadanych rachunków rozliczeniowych.

§ 2

W przypadku konieczności utworzenia więcej niż jednego wydzielonego rachunku VAT, jednostka organizacyjna Gminy Kłomnice występuje samodzielnie do banku z dyspozycją o utworzenie dodatkowego wydzielonego rachunku VAT.

§ 3

Gmina Kłomnice posiada główny, wydzielony rachunek VAT dla rozliczeń Gminy Kłomnice z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT.

§ 4

Jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice zobowiązane są do płatności z tytułu otrzymanych faktur VAT zawierających kwotę podatku VAT za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment), o której mowa w art. l08a ustawy o VAT, w każdym przypadku.

Faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną oraz ze stawką zerową, a także noty księgowe(obciążeniowe), potwierdzające wykonanie czynności niepodlegających podatkowi VAT nie są objęte metodą podzielonej płatności.

Metoda podzielonej płatności może być stosowana wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty. Nie ma zastosowania przy innych formach rozliczeń, np. rozliczeń gotówkowych, transakcji kartami płatniczymi.

§ 5

W przypadku otrzymania na rachunek VAT płatności z tytułu faktury wystawionej przez innego  podatnika niż Gmina Kłomnice (błędna wpłata), dana jednostka organizacyjna Gminy Kłomnice, która otrzymała taką płatność, zobowiązana jest do przelania otrzymanych kwot za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split payment) na rachunek VAT, z którego otrzymała błędną wpłatę.

§ 6

1. Jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice oraz wydziały merytoryczne i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w zakresie umów i zamówień dotyczących zakupu towarów oraz świadczenia usług, są zobowiązane umieścić w nich zapisy określające rozliczenie płatności za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

2. Dodatkowo, w podpisanej umowie i zamówieniu powinno znaleźć się oświadczenie informujące, że wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek V AT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice oraz wydziały merytoryczne i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice do przeprowadzenia analizy zawartych już umów przed 1 stycznia 2020 i nadal obowiązujących pod względem konieczności uwzględnienia stosownych zapisów związanych z metodą podzielonej płatności (split payment) o następującej treści:

 

„1. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami ).”

§ 8

W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) nie ulega zmianie sposób rozliczania podatku V AT wynikający ze składanych deklaracji podatkowych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatkową.

§ 9

Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuję do zapoznania się z przepisami mechanizmu podzielonej płatności oraz dostosowanie polityki rachunkowości do wprowadzonych zmian w zakresie ewidencji księgowej.

§ 10

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Kłomnice oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.