artykuł nr 1

Zarządzenie nr 200/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

OR.0050.200.2019

Zarządzenie Nr 200/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 189 KB