artykuł nr 1

Zarządzenie nr 198/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019

OR.0050.198.2019

Zarządzenie Nr 198/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydlów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się w dzierżawę od P. Waldemara Sioły część nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 2176 o pow. 0,17 ha, k .m. 4, obręb geodezyjny Skrzydlów przy ul. Głównej na okres od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 1400 zł rocznie, na konto wskazane przez Wydzierżawiającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.