artykuł nr 1

Zarządzenie nr 194/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.12.2019

OR.0050.194.2019

 

Zarządzenie Nr 194/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17.12.2019r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506, z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminie Kłomnice, wprowadzonym Zarządzeniem nr 39/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 marca 2009 r.,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze  stanowisko pracy referent d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu.

 

2. Ogłoszenie o naborze na wolne  urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Regulamin konkursu  o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

1. Postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji  - Barbara Mizera – sekretarz Gminy,

Członek Komisji – Adam Śliwakowski  - zastępca Wójta,

Członek Komisji – Bożena Lara kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i ochrony środowiska.

Członek Komisji – Ewa Dąbrowska – skarbnik Gminy.

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru .

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.