artykuł nr 1

Zarządzenie nr 193/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.12.2019

OR.0050.193.2019

 

Zarządzenie Nr 193/2019

Wójta Gminy Kłomnice

  z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Kłomnice.

Na podstawie art. 33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

zarządza się, co następuje :

 

§ 1. W dniu  24 grudnia 2019 roku ( Wigilia)  ustala się czas pracy dla pracowników zatrudnionych w  Urzędzie  Gminy w Kłomnicach jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury w godzinach od  7³° do 13°°.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .