artykuł nr 1

Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019

OR.0050.184.2019

 

Zarządzenie Nr 184/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1)  Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2019 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów 48 109,46zł

- zwiększenie wydatków 21 501,74zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2157 KB