artykuł nr 1

Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2019

OR.0050.181.2019

Zarządzenie Nr 181/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 174/XXII/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 2829, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku na terenie gminy Kłomnice przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

2. Obowiązek przyjęcia wniosku wynika z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).

3. Formą przeprowadzenia konsultacji jest zgłaszanie uwag dotyczących wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

4. Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103( I piętro) lub pocztą elektroniczną na adres ug@klomnice.pl  w dniach od 20 listopada 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku w godz. od 8:00 do 15:00

5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji o których mowa w ust. 1 i 2 jest pracownik Urzędu Gminy Kłomnice podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią- Marta Walaszczyk.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.